آموزش مقدماتی سنجش از راه دور و کاربرد ان در پایش سواحل و دریا