آموزش یادگیری ماشین در سنجش از دور :نگاهی به خودکارسازی سیستم ها