ارزیابی تغییرات بلند مدت و کوتاه مدت ساحل با استفاده از داده های مشاهده زمین و تجزیه و تحلیل GIS