استفاده از تکنیک های کاهش متغییر ها همانند مولفه های اصلی