انجام اعتبار سنجی روی لایه زمین آماری ایجاد شده از یک زیر مجوعه داده