اولین آموزش نقشه برداری با پهباد به زبان فارسی در تهران