ایجاد قالب خام لایه های برداری به فرمت ژئودیتابیس در محیط ArcCatalog