بكار بردن منطق فازي در GIS براي يافتن مكان هاي بهينه