تحلیل انواع داده های عددی با استفاده از نرم افزار SPSS