دوره آموزشی سنجش از دور با نرم افزار برگزار می شود