دوره آموزش جامع اس پی اس اس (spss)در هنرهاي ساخت و معماري