دید سه بعدی و استفاده از ابزارهای نوار ۳D View Tools