زمین مرجع کردن و تصحیحات جغرافیایی تصاویر ماهواره ای (Georefrencing)