شناسایی داده های دوره افتاده یا پرت با روش های گرافیکی و عددی