مفهوم و اجرای ابزار خوشه بندی و تحلیل داده های پرت با آماره موران محلي