نقش سنجش از دور و داده های آن در چرخه مدیریت بحرانی طبیعی