نماد سازی در GIS

آموزش gis

نماد سازی

نماد سازی ( symbolizing) عوارض به معنای تخصیص دادن رنگ، نشانه (marker)، اندازه، پهنا، زاویه، طرح ( pattern)، شفافیت (Transparency) و دیگر ... مطالعه بیشتر