پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS