پیاده سازی خوشه بندی به منظور تعدیل نمونه برداری ترجیحی