کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی