کتاب lidar

دقت لیدار

در نقشه برداری، دقت همیشه دو بعد دارد: نسبی و مطلق. دقت نسبی، عبارت است از اینکه عوارض نسبت به ... مطالعه بیشتر