که از  ابزار تهیه نقشه برای مدیریت بحران استفاده می کنند