آنالیز فضایی و مکان یابی مراکز درمانی و بیمارستانی بهداشت با استفاده از Gis مطالعه موردی شهر جهرم


توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربریها از جمله ، مراکز درمانی و بیمارستانها ، یکی از نیازهای سازمانی است. موقعیت دقیق این مراکز از نظر رعایت عدالت، در دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه اقشار جامعه از الزامات سازمان است. در این مطالعه ، با استفاده از GIS همراه با بررسی توزیع مکانی مراکز فوق در شهرستان جهرم ، سعی بر آن شد تا تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی و پیش بینی موقعیت مراکز درمانی ، درمانی و بیمارستان ها (در افق سال 1400) انجام شود. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. داده های مورد نیاز با استفاده از  نقشه کاربری اراضی 1:2000 و مشاهدات و مطالعه برنامه های مربوط به شهر جهرم جمع آوری شده است  و با استفاده از GIS و به کمک فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ، پردازش و تحلیل داده ها با توجه به معیارهای برنامه ریزی شهری انجام شده است. سرانجام ، مناسب ترین مکان ها برای ایجاد مراکز مورد نظر بومی سازی شد.

عنوان مقاله:

SPATIAL ANALYSIS AND SITE SELECTION OF HEALTH MEDICAL AND HOSPITAL CENTERS USING (GIS)

(CASE STUDY: JAHROM CITY)

دانلود کامل مقاله                           https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=347390

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید