سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از بخش های کلیدی و قدیمی موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل است .سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از علومی