ارزیابی چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی نیروگاه حرارتی در استان کهنوج ، جنوب شرقی ایران


مکان یابی نیروگاه یک کار پیچیده است که شامل ارزیابی چندین فاکتور است ، که باید تعدادی از نیازهای اقتصادی و زیست محیطی را برآورده کند. هدف اصلی این مقاله تعیین بهترین مکانهای ممکن برای احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از سیستم ارزیابی اطلاعات چند معیار و اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان کهنوج در جنوب شرقی ایران است. ابتدا عوامل موثر برای یافتن بهترین سایتها برای تأسیس نیروگاه از جمله عوامل اقتصادی – اجتماعی و محیطی شناسایی شدند. هر معیار در محیط GIS ترسیم شد. سپس ، لایه ها استاندارد شدند و وزن نسبی این لایه ها تعیین شد. سرانجام،لایه های اطلاعاتی وزنی با استفاده از روش های ترکیب خطی توزین شده در محیط GIS تلفیق شده و مکان های مناسب انتخاب و بر اساس آن رتبه بندی شدند. نقشه های شاخص نهایی در پنج دسته از “عدم مناسب بودن” تا “پایداری بالا” با یک روش طبقه بندی فاصله زمانی گروه بندی شدند. در نتیجه مناسب ترین مکان ها تکه های واقع در قسمت های شمال غربی منطقه مورد مطالعه بودند.

عنوان مقاله

GIS-Based Multi Criteria Evaluation for Thermal Power Plant Site Selection in Kahnuj County, SE Iran

 

لینک دریافت مقاله

                        https://ceij.ut.ac.ir/article_61826.html

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید