مکان یابی و تحلیل فضایی جایگاه‌ های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین

مکان یابی و تحلیل فضایی جایگاه‌ های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین

جایگاه‌ های پمپ بنزین ( مکان یابی و تحلیل فضایی ) و ایستگاه های CNG در شهر قزوین

یكی از مسائل مهم و مطرح در شهرهای امروزی، مكان یابی درست كاربری‌های عمومی از جمله خدماتی، آموزشی، بهداشتی، مسكونی، صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد. با گسترش و توسعة شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به استفاده از خودرو و به تبع آن ایجاد جایگاه‌ های سوخت متعدد، نسبت به گذشته، بیشتر احساس می‌شود. طی سالهای اخیر، بر اساس سیاست‌های دولت مركزی، مبنی بر كاهش مصرف بنزین و صرفه جویی در این بخش، رویكرد و توجه ویژه‌ای نسبت به تولید خودروهای گازسوز صورت گرفته است. مهمترین مشكل در مسیر خدمات- رسانی این بخش، عدم توزیع مناسب جایگاه‌ها از لحاظ كمی و محدود بودن شعاع عملكردی جایگاه‌های مذكور است.

این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تجزیه و تحلیل و ضع موجود استقرار جایگاه‌ های سوخت CNG و بنزین و مكانیابی درست این جایگاه‌ها با توجه به استانداردها و مشخصات فنی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی AHP استفاده شده است.

مواد و روش‌های مکان یابی و تحلیل فضایی جایگاه‌ های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین:

دستورالعمل‌های استاندارد در مورد ایستگاه‌های سوخت رسانی بنزین و CNG ممكن است از یک كشور به كشور دیگر تغییرات اندكی داشته باشد. در كشور ایران استانداردهای ملی در ایستگاه‌های سوخت رسانی بنزین و CNG تركیبی از استانداردهای كشور آرژانتین و نیوزیلند می‌باشد (سازمان استاندارد ملی ایران).

استانداردهای ایستگاه سوخت رسانی CNGدر ایران در چهار بخش ذیل تقسیم بندی شده‌اند:

-الزامات سازه‌ای ایستگاههای سوخت رسانی CNG؛
– لوله كشی و شیرآلات؛
-ایمنی تجهیزات؛
-بازرسی و آزمونهای دوره‌ای

معیارها و میزان مطلوبیت آنها در جدول ذیل آورده شده است:

مراحل انجام پژوهش مکان یابی و تحلیل فضایی جایگاه‌ های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین:

-جمع آوری داده‌های مربوط به منطقه

-تهیه لایه رستری از معیارها مذکور

-ارزش دهی به معیارها به روشAHP

-محاسبات وزن معیارها با استفاده از Expert choice

_ همپوشانی لایه‌های وزن‌دار شده

-تهیه نقشه نهایی مکان یابی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید