• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar, mp4.