آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)


آمار فضایی

(تحلیل داده­های مکانی)

جلد دوم

نرم افزار ArcGIS و پروژه­های کاربردی

سعید جوی­ زاده

ساره حدادی

محمد صادق درّانی ­نژاد

پیشگفتار. ‌أ

1 مقدمه­ای بر آمار فضایی در ArcGIS. 3

1-1 مقدمه. 3

1-2 مقدمه­ای بر آمار فضایی. 4

1-3 معرفی نرم­افزار ArcGIS. 5

1-4 قابلیت­های نرم­افزار ArcGIS. 5

1-5 مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS. 6

1-5-1 دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی. 7

1-5-2 دسته ابزار تحلیل الگوها 8

1-5-3 دسته ابزار تهیه نقشه خوشه­ها 10

1-5-4 دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی.. 12

2 سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS 16

2-1 مقدمه. 16

2-2 اندازه­گیری مرکزگرایی جغرافیایی. 17

2-2-1 مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزي.. 17

2-2-2 مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگين. 25

2-2-3 مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه. 31

2-3 اندازه­گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارد 35

2-3-1 مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی) 35

2-4 خلاصه­سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت­دار 41

2-4-1 مفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت­دار 41

2-5 شاخص توصیفی ميانگين جهت­دار 46

2-5-1 مفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت­دار 47

3 تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS 51

3-1 مقدمه. 51

3-2 دسته ابزار تحلیل الگوها 52

3-3 کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف.. 53

3-4 مفاهیم تحلیل الگو 57

3-4-1 مفهوم فرضیه صفر. 57

3-4-2 مقدار . 57

3-4-3 نمرات و انحراف استاندارد. 58

3-5 تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی. 59

3-5-1 مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی.. 60

3-6 تحلیل الگو با روش خودهمبستگی فضایی. 66

3-6-1 مفهوم و اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی.. 66

3-7 تحلیل الگو از طریق خوشه­بندي فضايي چندفاصله­اي.. 75

3-7-1 مفهوم خوشه­بندي فضايي چندفاصله­اي.. 75

3-8 تحلیل الگو از طریق خوشه­بندي زیاد / کم. 83

3-8-1 مفهوم و اجرای ابزار خوشه­بندي زیاد / کم. 83

4 تهیه نقشه خوشه­ها با ابزارهای ArcGIS 88

4-1 مقدمه. 88

4-2 کاربردهای تهیه نقشه خوشه­ها در تحقیقات علوم مختلف.. 89

4-3 تهیه نقشه خوشه­ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت.. 91

4-3-1 مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت… 91

4-4 تهیه نقشه خوشه­ها از طریق تحلیل گروه­بندی.. 97

4-4-1 مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه­بندی.. 97

4-5 تهیه نقشه خوشه­ها با تحلیل لکه داغ. 106

4-5-1 مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ. 106

4-6 تهیه نقشه خوشه­ها با تحلیل بهینه لکه داغ. 118

4-6-1 مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ. 118

4-7 ایجاد نقشه­های لکه داغ از داده‌های نقطه­ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ. 121

4-8 جستجوي داده­های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه­بندی و تحلیل داده­های پرت.. 125

4-8-1 مفهوم و اجرای ابزار خوشه­بندی و تحلیل داده­های پرت با آماره موران محلي.. 125

5 مدلسازی روابط فضایی باArcGIS 134

5-1 مقدمه. 134

5-2 مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون. 135

5-3 کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف.. 139

5-4 رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS) 141

5-4-1 مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS) 142

5-5 رگرسیون موزون جغرافیایی 157

5-5-1 مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی .. 158

6 کار با دسته ابزارUtility 167

6-1 مقدمه. 167

6-2 مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی. 167

6-3 مفهوم و اجرای ابزار جمع­آوري رويدادها 170

6-4 مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCII 175

7 مثال­های کاربردی در آمار فضایی.. 178

7-1 مقدمه. 178

7-2 تحلیل نابرابری­های فضایی بر پایۀ شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی.. 179

7-2-1 تحلیل لکه­های داغ بر شاخص­های سه­گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی) 180

7-2-2 جمع­بندی.. 186

7-3 تحلیل آمار فضایی بارش ایران. 187

7-3-1 تحلیل اکتشافی داده­ها و نتایج.. 188

7-3-2 تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران.. 190

7-3-3 جمع­بندی.. 195

منابع و مآخذ 197

کتاب های ما


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

CHICROSSTABSLOGISTIC REGRESSIONPEARSON CORRELATIONSPSSSQUARE TESTآزمونآزمون تیآزمون تی مستقلآزمون خی دوآزمون کای اسکوئرآزمون کای اسکورآزمون کروسکال والیسآزمون های ناپارامتریآزمون ویلکاکسونآمارآمار ناپارامتریکآموزشآموزش GIS در شیرازآموزش SPSSآموزش آموس AMOSآموزش پایان نامهآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش لیزرل LISRELآموزش نرم افزار SASآموزشگاه روش تحقیق در شیرازاعتبارامارانجام پایان نامهانحراف معیارانواع روش تحقیقبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپایان نامهپردازش داده هاپرستاریتجزیه و تحلیل آماریتجزیه و تحلیل همبستگیتحقیق کمیتحقیق کیفیتحقیقاتیتحلیل واریانستدریستدریس روش تحقیق در شیرازتستتفسیر همبستگیتیجزوهجزوه روش تحقیق در شیرازچشم اندازخلاصهدفترچه آزموندکتر سعید جوی زادهدکتریدورهدوره روش تحقیق در شیرازدوطرفهرتبه های برتر روانشناسیروانشناسیروش تحقیقروش تحقیق تاریخیروش تحقیق تجربیروش تحقیق توصیفیروش تحقیق در علوم انسانیروش تحقیق علی- مقایسه‌ایروش تحلیل محتواروش شناسیسعید جوی زادهسنجش رواییشیرازطرح های آزمایشیعلمیعلوم تربیتیفریدمنفصل 4 پایان نامهفیلم آموزشی GISفیلم روش تحقیق در شیرازفیلم کارگاه آمار و روش تحقیقکارشناسی ارشدکارشناسی ارشد روانشناسیکارشناسی ارشد مشاورهکارگاهکارگاه آمار و روش تحقیق 1397کارگاه روش تحقیقکارگاه روش تحقیق در شیرازکتابکتاب آموزشی gisکتاب روش تحقیق در شیرازکروسکال والیسکلاسکلاس روش تحقیق در شیرازگروه آموزشی موسسه چشم اندازمثالمثال SASمثال عملیمدل سازیمدل سازی معادلات ساختاریمعادلات ساختاریمقاله نویسیمقایسه میانگینمقایسه میانگین اثر متقابلموسسهموسسه چشم اندازموسسه روش تحقیق در شیرازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگینهمبستگی جزئیهمبستگی ناپارامترییکطرفه

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید