خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی


خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی

خودهمبستگی فضایی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می­شود. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می­شود. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر باقیمانده شدیداً با هم در ارتباط باشند. به عبارت دیگر تغییراتشان به صورتی سیستماتیک رخ دهند. خودهمبستگی فضایی مفهومی نسبتاض ساده است و در حقیقت بسط همین مفهوم در امار لاسیک است. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند با هم مرتبط باشند. اگر عوارض و یا مادیر متغیرهای مربوط به ان­ها به طور تصادفی در فضا توزیع شده باشند و………….ادامه مطلب در کتاب: جغرافیای محاسباتی

مولفین: سعید جوی زاده، ساره حدادی

انتشارات آکادمیک، 1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی ، خودهمبستگی فضایی، همبستگی، رگرسیون، طبقه ­بندی مکانی، درونيابي، داده­هاي گسسته، داده های منفصل، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق، روش تنظیم جدول فراوانی، جدول توزیع فراوانی، فراوانی، طبقه بندی، طبقه بندی دادهها با روش آماری، طبقه بندی دادهها با روش غیر مکانی، جغرافیای محاسباتی، داده های مکانی، آمار فضایی، زمین آمار، آمار، جغرافیا، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، درون یابی، آماره موران، خودهمبستگی فضایی، درونیابی، روش های آماری، شاخص های آماری، روش آماری غیر مکانی، طبقه ­بندی داده­ها،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید