رفتار کانی‌های شاخص زون‌های دگرسانی در محدوده SWIR سنجنده استر


شناسایی کانی‌های شاخص در زون‌های دگرسانی بر اساس ویژگی‌های طیفی آن‌ها صورت می‌گیرد. مناطق مختلف دگرسانی با مجموعه کانی‌هایی که حداقل یکی از آن‌ها دارای ویژگی‌های جذبی مشخص در محدوده باندهای طیفی سنجنده مورد استفاده هستند توصیف می‌گردند.

توجه به مطالب گفته شده انتخاب سنجنده برای هر مطالعه موضوع بسیار مهمی است چرا که

محدوده‌های جذبی کانی‌ها باید در محدوده طول موجی سنجنده‌ مورد استفاده قرار بگیرد. بر این اساس زون دگرسانی آرژیلیک متوسط با کانی‌های کائولینیت و مونت‌موریلونیت شناسایی می‌شود که کائولینیت دارای ویژگی جذبی قوی در محدوده طیفی 2/2 میکرومتر (باند 6 سنجنده استر) و یک ویژگی جذبی ثانویه در 17/2 میکرومتر (باند 5 سنجنده استر) است. زون دگرسانی فیلیک با کانی‌های سرسیت (مسکوویت)، ایلیت و کوارتز شناسایی می‌شود که ………….ادامه مطلب در کتاب پردازش تصاویر ماهواره‌ای در زمین‌شناسی و معدن (همراه با پروژه های کاربردی و داده های تمرینی)

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی/  میلاد سکندری

انتشارات آکادمیک-1397

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید