روشهای درونیابی (قسمت سوم)روش درونيابي اسپلاين

رگرسیون خطی

آمارفضایی-جلد-یک


روش درونيابي اسپلاين

در روش اسپلاين[1] يا (روش شعاع پايه[2])، يک صفحه کشسان به ­گونه­اي در فضا ترسيم مي­شود که با تمامي نقاط معلوم اتصال داشته باشد. اين سطح کشسان داراي معادله­اي تقريبا پيچيده بين مقادير ،  و  مي­باشد. حال اگر نقطه مجهولي با مختصات  و  معلوم، موجود باشد، کافي است مقادير  و   را در معادله سطح گذاشته و مقدار  را تخمين زد. تفاوت اين روش با درونيابي چند جمله­اي در اين است که سطح اسپلاين نقاط معلوم را قطع مي­کند در حالي­که سطح برازش از بين نقاط عبور داده مي­شود. روش اسپلاين در شرايطي مفيد است که تغييرات مقدار مورد نظر در نقاط معلوم با تغيير فاصله چندان زياد نباشد. براي نمونه در آب يک درياچه، غلظت عنصر کادميم ممکن است از 06/0 تا 09/0 ميلي­گرم بر ليتر در فاصله 1 کيلومتري تغيير کند يعني فقط 03/0 در هر کيلومتر مربع؛ بنابراين روش اسپلاين براي درونيابي مقادير اين عنصر در محدوده درياچه مورد مطالعه مي­تواند مناسب باشد. معادله کلي درونيابي اسپلاين به صورت زير است:

که در آن  تعداد نقاط معلوم،  ضریب راه حل معادلات خطی،   فاصله از نقطه معلوم اُم،   و  با توجه به نوع گزینه، توسط کاربر تعیین می­شود. درونيابي اسپلاين به دو روش عمده انجام مي­شود که عبارتند از:

الف) روش منظم[3]

در اين روش صفحه اسپلاين به صورت هموار کش و قوس پيدا مي­کند و به نقاط معلوم متصل مي­شود. بنابراين نتيجه اين روش يک سطح هموار مي­باشد که البته دقت درونيابي کمتري دارد (شکل­هاي 5-9 و 5-10 را ببينيد).

ب) روش کششي[4]

در اين روش صفحه اسپلاين به صورت ناهموار و تند و تيز کشيده شده و به نقاط معلوم متصل مي­شود. بنابراين نتيجه اين روش يک سطح ناهموار مي­باشد که البته دقت درونيابي بيشتري دارد (شکل­هاي 5-9 و 5-10 را ببينيد).

روشهای درون یابی

شکل 5-9: اتصال خط اسپلاين به نقاط معلوم و درونيابي داده­ها

روشهای درون یابی

شکل 5-10: مقايسه سطوح حاصل از درونيابي با روش­هاي مختلف اسپلاين

[1] Spline

[2] Radial Basis

[3] Regular

[4] Tension

برگرفته از : کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)

نویسندگان: سعید جوی زاده, ساره حدادی, محمد صادق درانی نژاد

انتشارات آکادمیک تهران

تلفن تماس سفارش کتاب:  09382252774

وبسایت آموزشی:  www.gisland.org

لینک سفارش کتاب:   http://ketabpage.ir/shop/

زمین آمار


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییآموزش زمین آمارآموزش زمین آمار در آرک جی آی اسآموزش زمین آمار در جی آی اسآموزش زمین آمار در نرم افزار ArcGISآموزش زمین آمار در نرم افزار GISآموزش زمین آمار در نرم افزار جی آی اساندازه گیری توزیع جغرافیاییبسته آموزشی زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در جی ای استحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجامع ترین بسته آموزشی زمین آمارجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییدوره زمین آمار در gisدوره زمین آمار در جی آی اسرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش درونيابي اسپلاينروش معکوس فاصلهروشهای درون‌یابیزمین آمارزمین آمار در arcgisزمین آمار در gisزمین آمار در جی آی اسزمین آمار در نرم افزار ArcGISسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییفیلم آموزشی زمین آمار در gisفیلم آموزشی زمین آمار در جی آی اسکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییکلاس زمین آمار در gisکلاس زمین آمار در جی آی اسمدرس دوره آموزش زمین آمار در GISمدلسازی فضاییموسسه چشم اندازموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیونویدئو آموزش زمین آمار در GISویدئو آموزش زمین آمار در جی آی اس

123 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید