سیستم های لیدار دارای دو نوع زمینی و هوابرد هستند. سیستم های لیدار زمینی بر روی یک سه پایه قرار گرفته و با ارسال پالس های لیزر، دور تا دور خود را به صورت استوانه ای برداشت می کنند. اجزای اصلی سیستم های لیدار هوابرد عبارتند از: GPS برای تعیین موقعیت هواپیما و مسیر پرواز آن، IMU (INS) برای اندازه گیری زوایای دوران هواپیما در حین پرواز و لیزر اسکنر برای اندازه گیری فاصله هواپیما از تارگت زمینی.

برای بررسی دقیق عملکرد سیستم های لیدار موجود در بازار و مقایسه آنها با یکدیگر لازم است که مشخصات آنها را با استفاده از پارامتر های زیر تعیین نمود:

کلاس لیزر: بر اساس استاندارد های بین‌المللی، لیزر ‌های مورد استفاده در سیستم های لیدار از نظر میزان خطر آنها برای چشم به کلاس و……………ادامه مطلب در کتاب پردازش داده های لیدار

مولفان سعید جوی زاده ، منیژه براهیمی، مژگان صداقت

لیدار، Lidar، لایدار،  Light Detection and Ranging، سنسور لیدار، انواع لیدار، اجزای تشکیل دهنده لیدار، کاربردهای لایدار، معایب لیدار، DTM، محاسن لیدار، تفاوت بین لیدار و رادار، خروجی‌ لیدار،DSM، پالس، لیزر، امواج راديويي، فرمت داده هاي لیدار، DEM، مدل رقومی ارتفاعی، توپوگرافی، پرتو لیزر، سنجش از دور، Remote sensing، مجموعه داده‌های Lidar، طول موج، لیدار چیست، لایدار چیست، Lidar چیست، آشنایی با لیدار، آشنایی با لایدار، آشنایی با Lidar ، معرفی لیدار، معرفی لایدار، معرفی Lidar، کاربردهای لیدار، کاربردهای Lidar، انواع لایدار، انواع Lidar، فرمت داده هاي Lidar، فرمت داده هاي لایدار، آموزش لیدار، آموزش لایدار، آموزش Lidar، کاربرد لیدار در سنجش از دور، فیلم آموزشی لیدار، تبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMap ، تبدیل لیدار به رستر،  لیدار چیست؟ ، نرم افزارهای لیدار، سایتهای رایگان دانلود لیدار، نرم افزار های لایدار، سایتهای رایگان دانلود لایدار، خصوصیات لیدار، ویژگی های لیدار، کاربرد لایدار، کاربرد لیدار، تفاوت لایدار با رادار، تفاوت لایدار با فتوگرامتری، تفاوت لیدار با رادار، کاربرد lidar، تفاوت لیدار با فتوگرامتری،داده های لایدار، داده های لیدار، فرمت لایدار، فرمت لیدار، خروجی داده های لیدار، خروجی داده های لیدار، کاربرد لیدار در سیل، کاربرد لیدار در آلودگی هوا، کاربرد لیدار در حمل و نقل، کاربرد لیدار در هواشناسی، اجزای لیدار، سیستم لیدار، انواع لیدار، دقت لیدار، ارتفاع لیدار، اجزای تشکیل دهنده لیدار، اصول سنجش از دور لیدار، محاسن لیدار، معایب لیدار،  آموزشی لایدار، موسسه چشم انداز، فیلم آموزشی لایدار، فیلم آموزشی لیدار، آموش لیدار، مدل DSM ، Digital Surface Model، مدل DTM ،  Digital Terrain Model ، مدل DEM ، Digital Elevation Model ، بررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSM ، مدل رقومی ارتفاع، DEM ، مدل رقومی زمین، DTM ، مدل رقومی سطح، DSM، تولید DSM و DTM از داده های lidar،  تولید DSM و DTM از داده های لایدار، تولید DSM و DTM از داده های لیدار، آموزش تولید مدل های ارتفاعی،  آموزش کار با داده های lidar ، آموزش کار با داده های لایدار، آموزش کار با داده های لیدار، تولید DEM ، تولید DTM ، تولید digital elevation model، تولید digital surface model، تولید digital terrain model ، آموزش 3d در arcgis ، آموزش 3d در جی آی اس، آموزش سه بعدی gis ،آموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGIS ، نمایش سه بعدی DEM ، کاربرد DEM، کاربرد DTM، کاربرد DSM،

لیدار(LiDAR)


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

DEMDigital Elevation ModelDigital Surface ModelDigital Terrain ModelDSMDTMLidarLidar چیستLight Detection and RangingRemote sensingآشنایی با Lidarآشنایی با لایدارآشنایی با لیدارآموزش 3d در arcgisآموزش 3d در جی آی اسآموزش Lidarآموزش تولید مدل های ارتفاعیآموزش سه بعدی gisآموزش کار با داده های lidarآموزش کار با داده های لایدارآموزش کار با داده های لیدارآموزش لایدارآموزش لیدارآموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGISآموزشی لایدارآموش لیداراجزای تشکیل دهنده لیداراجزای لیدارارتفاع لیداراصول سنجش از دور لیدارامواج راديوييانواع Lidarانواع لایدارانواع لیداربررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSMپالسپرتو لیزرتبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMapتبدیل لیدار به رسترتفاوت بین لیدار و رادارتفاوت لایدار با رادارتفاوت لایدار با فتوگرامتریتفاوت لیدار با رادارتفاوت لیدار با فتوگرامتریتوپوگرافیتولید DEMتولید digital elevation modelتولید digital surface modelتولید digital terrain modelتولید DSM و DTM از داده های lidarتولید DSM و DTM از داده های لایدارتولید DSM و DTM از داده های لیدارتولید DTMخروجی داده های لیدارخروجی‌ لیدارخصوصیات لیدارداده های لایدارداده های لیداردقت لیدارسایتهای رایگان دانلود لایدارسایتهای رایگان دانلود لیدارسنجش از دورسنسور لیدارسیستم لیدارطول موجفرمت داده هاي Lidarفرمت داده هاي لایدارفرمت داده هاي لیدارفرمت لایدارفرمت لیدارفیلم آموزشی لایدارفیلم آموزشی لیدارکاربرد DEMکاربرد DSMکاربرد DTMکاربرد lidarکاربرد لایدارکاربرد لیدارکاربرد لیدار در آلودگی هواکاربرد لیدار در حمل و نقلکاربرد لیدار در سنجش از دورکاربرد لیدار در سیلکاربرد لیدار در هواشناسیکاربردهای Lidarکاربردهای لایدارکاربردهای لیدارلایدارلایدار چیستلیدارلیدار چیستلیدار چیست؟لیزرمجموعه داده‌های Lidarمحاسن لیدارمدل DEMمدل DSMمدل DTMمدل رقومی ارتفاعمدل رقومی ارتفاعیمدل رقومی زمینمدل رقومی سطحمعایب لیدارمعرفی Lidarمعرفی لایدارمعرفی لیدارموسسه چشم اندازنرم افزار های لایدارنرم افزارهای لیدارنمایش سه بعدی DEMویژگی های لیدار

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید