شهر هوشمند، شهري است که بر وضعيت کليه زیرساختهاي اصلي خود شامل راهها، پلها، تونلها، ریلها، راههاي زیرزميني، فرودگاهها، بنادر، ارتباطات، آب، برق و حتي ساختمان هاي بزرگ شهر نظارت دارد و سعي در یكپارچه نمودن آنها مي نماید. شهر هوشمند مي توانند از منابع خود بهره بيشتري جسته، برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه خود را بهتر عملي کند و به پایش در همه ابعاد ایمني و امنيتي شهر بپردازد و در عين حال بهترین خدمات را به شهروندانش ارائه کند. Hall (2000)
شهري که فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) آزادي بينان و دسترسي به اطلاعات و خدمات عمومي را قوت مي بخشد. Partridge (2004)
شهر هوشمند، شهري با عملكرد عالي و دارا بودن رویکردي آینده نگر در رابطه با اقتصاد، مردم، زمامداري، تحرك پذیري، محيط زیست و زندگي شهروندان با تمرکز بر ترکيب هوشمندي، مشارکت و فعاليت شهرونداني خودکفا، آگاه و مستقل است. Giffinger (2007)
شهري که الهام بخش است و به اشتراك گذاشتن فرهنگ، دانش و زندگي اهتمام مي ورزد. شهري که به شهروندان خود در جهت شكوفایي زندگي خود، انگيزه مي بخشد. Rios (2008)
یک شهر هنگامي هوشمند است که سرمایه گذاری در بخش نیروی انساني، سرمایه های اجتماعي و زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد داشته و از کیفیت زندگي بالایي برخوردار باشد و مدیریت منابع طبیعي آن آگاهانه باشد. Caragliu et. al,2009
شهر هوشمند، نتيجه هوشمندسازي شهر با استفاده از فناوريهاي رایانش هوشمند براي افزایش هوشمندي، یكپارچگي و کارآیي اجزاي تشكيل دهنده زیرساختها و خدمات اساسي مورد نياز یک شهر است که شامل اداره شهر، آموزش، خدمات درماني، امنيت عمومي، املاك و مستغلات، ترابري، انرژي و آب مي شود.
Washburn (2010)
شهر ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی با دیگر سازمان ها، تلاش برای طراحي و برنامه ریزی مورد نظر و سرعت بخشیدن به پروسه های اداری و کمک به شناسایي جدید، راه حل های نوآورانه به پیچیدگي مدیریت شهری به منظور بهبود پایداری و سرزندگي Toppeta,2010

مفهوم شهر هوشمند را میتوان به عنوان یک سیستم چند لایه از نوآوری مرکب از جامعه دانشمحور و شهر دیجیتال که با ادغام شبکه های دیجیتالی، ظرفیت فکری افراد و ظرفیت اجتماعی شهر بهوجود آمده و باعث ایجاد یک هوش و خرد جمعی میشود، تعریف کرد. شهرهای هوشمند در طولانی مدت به مردم خدمات یشتری ارائه داده و قطعاً در کاهش استفاده از نیروی انسانی گام بزرگی برخواهند داشت (Sujata et al.2016)
مفهوم شهر هوشمند، ضمن تأکید بر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، رویکردی جامع را بیان می کند که شش جنبه مهم را معرفی می نماید: اقتصاد، مردم، دولت )مدیریت(، حمل ونقل، محیط و کیفیت زندگی. با توجه به بسیاری از مطالعات میتوان شهر هوشمند را به زمینه های مختلفی از فعالیتها وابسته کرد: اقتصاد هوشمند) رقابت پذیری(مردم هوشمند) سرمایه انسانی و اجتماعی(دولت هوشمند) مشارکت(تحرک و حملونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند ) منابع طبیعی( و زندگی هوشمند )کیفیت زندگی.
(Baldascino and Moscab,2016)

 

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

۱۰ شهر «هوشمند» برتر جهان در سال ۲۰۱۹Smart cityاهداف شهر هوشمندپروژه شهر هوشمندتئوری های مرتبط با شهر هوشمندتبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمندتعاریف شهر هوشمندتعاریف شهر هوشمند (Smart City)جزیره‌هایی به نام شهر هوشمندسایت شهر هوشمندشش ویژگی اصلی یک شهر هوشمندشهر هوشمندشهر هوشمند (Smart City)شهر هوشمند pptشهر هوشمند چیست pdfشهر هوشمند چیست و چه تکنولوژی‌هایی دارد؟شهر هوشمند چیست و چه ویژگی هایی دارد؟شهر هوشمند چیست؟شهر هوشمند در ایرانشهر هوشمند و هر آنچه که باید بدانیدمقالات مرتبط با شهر هوشمندنظریه پردازان شهر هوشمندنگاهی به شهرهای هوشمند در آینده ای نزدیکویژگی های شهر هوشمندیک "شهر هوشمند" چه چیزهایی می‌خواهد؟

135 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید