طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap


طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

یکی دیگر از نقشه هایی که می‌توان از روی لایه‌های ارتفاعی تهیه کرد نقشه Hillshade یا همان نقشه سایه روشن است. این نقشه با فرض چگونگی قرار گیری ناهمواری ها در معرض تابش نور خورشید تهیه می‌شود.در اینجا نرم‌افزار شرایط مجازی را فراهم می‌کند تا کاربر با قرار دادن ناهمواریها در معرض تابش نور خورشید و در نظر گرفتن عواملی مثل جهت تابش، زاویه تابش و بلندای آفتاب مناطقی که در سایه یا در معرض تابش نور قرار می‌گیرند را به صورت سه‌بعدی تجسم کند.

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis

در این نقشه ناهمواری هایی که در برابر تابش مستقیم قرار می‌گیرند روشن تر و ارتفاعات پشت به آفتاب تاریکتر خواهند بود. این نقشه در تجسم سه‌بعدی مناظر در هنگام تابش نور خورشید کاربرد دارند. در تهیه این نقشه چهار عامل دخالت دارند.
۱-ارتفاع خورشید(Altitude) : تعیین کننده زاویه تابش خورشید است. این زاویه بین ۰ تا ۹۰ درجه اندازه‌گیری می‌شود.در نرم‌افزار GIS برای زاویه تابش پیش‌فرض ۴۵ درجه در نظر گرفته شده است. (تصویر 2-22)

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

تصویر 2-22

۲-آزیموت خورشید 🙁Azimuth) تعیین کننده زاویه افقی خورشید جهت تابش به ناهمواریهاست. این زاویه از جهت شمال و در جهت چرخش عقربه‌های ساعت از ۰ تا۳۶۰ درجه قابل تغییر است. پیش‌فرض آن در GIS، ۳۱۵ درجه می‌باشد. دراین حالت منبع تابش نور در شمال غربی نقشه قرار می‌گیرد. (تصویر 2-23)

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

تصویر 2-23

3-شیب ناهمواری ها: شیب ناهمواریها سطحی بین ۰ تا۹۰ درجه را شامل می‌شود.
۴-جهات قرار گیری شیب: سطح جهات شیب متغیری بین ۰ تا ۳۶۰ درجه را شامل می‌شود.

2-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن

• ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص از آﻓﺘﺎب ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
• ﮐﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮروی ﺟﺎده.
• ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ.
• ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ.
• ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ.
• ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و رادار

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis

2-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

ابتدا جعبه ابزار Hill shade را از مسیر زیر باز کنید. (تصویر 2-24)
Arc Toolbox>Spatial Analyst tools> Surface > Hill shade

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

تصویر 2-24

پنجره‌ای با همین نام باز می‌شود. (تصویر 2-25)

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

تصویر 2-25

1. لایه رستری را در پنجره Input Raster وارد کنید.
2. مسیر ذخیره آن را تعیین کنید.
3. منبع تابش نقشه در پنجره Azimuth (جهت زاویه) تعیین کنید.
4. پنجره Altitude را با پیش‌فرض ۴۵ درجه، تغییر ندهید.
5. گزینه انتخاب shadows Model مربوط به انتخاب سایه برای مدل سایه روشن است. اگر این گزینه فعال باشد پیکسل‌هایی که در سایه قرار میگیرند معادل صفر محسوب می‌شوند.

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis
6. Zfactor در شرایطی که واحد نقشه و واحد ارتفاع یکسان نباشند عدد مربوطه برای یکسان سازی واحد ها وارد می‌شود. مثلاً اگر واحد اندازه‌گیری X و Y به متر اما ارتفاع برحسب فوت( Feet )باشد اگر در این پنجره عدد ۳۰۴۵/۰ را وارد کنید،واحد فوت به متر تبدیل خواهد شد.
بدین ترتیب نقشه سایه روشن ایجاد می‌شود. (تصویر 2-26)

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMap

تصویر 2-26

برگرفته از کتاب آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ میلاد قمرزاده

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

وبسایت: www.gisland.org

لینک سفارش کتاب:   http://ketabpage.ir/shop/

سیستم اطلاعات جغرافیایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Arc GISArc MapArc scanDigit  کردنEditorgisGIS readyGIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآرک جی آی اسآرک مپآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GISآموزش GIS در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش GIS در شیرازآموزش Web GIS در شیرازآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در شیرازآموزش تخصصی جی ای اس در شیرازآموزش جی ای اسآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش جی ای اس در شیرازآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در شیرازآموزش وب جی ای اس در شیرازآموزشگاه GISآموزشگاه GIS در شیرازآموزشگاه جی ای اسآموزشگاه جی ای اس در شیرازتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از GISتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در شیرازتدریس خصوصی جی ای اس در شیرازتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره GISدوره GIS در شیرازدوره آموزش Arc Hydro در شیرازدوره آموزش آرک هیدرو در شیرازدوره آموزشی GIS در شیرازدوره آموزشی جی ای اس در شیرازدوره جی ای اس در شیرازدیجیت کردن در GISرقومی سازی در GISسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیطرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMapکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در شیرازکارگاه آموزش جی ای اس در شیرازکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در شیرازکلاس GISکلاس GIS در شیرازکلاس جی ای اس در شیرازمدرسGISمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمراحل رقومی سازی نقشهمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسمنیژه براهیمیموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GISوکتوری کردن یک نقشه اسکن شدهوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیکوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک

131 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید