آموزش ArcGIS

آموزش ArcGIS یکی از آموزش های کاربردی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی است که در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل برگزار می شود.آموزش ArcGIS  خیلی کاربردی و حرفه ای بوده و در واقع نمونه یک آموزش عملی و حرفه ای در نوع خود در ایران است .