معرفی کتاب:مقدمه ای بر زمین آماری کاربردی

دوره آموزشی زمین آمار

دوره آموزشی زمین آمار


عنوان:

مقدمه ای بر زمین آماری کاربردی

نویسنده :

ادوارد و موهان …

Title:

An Introduction to Applied Geostatistics 

by Edward H. Isaaks  (Author), R. Mohan Srivastava (Author)

شرح کتاب:

در این متن مقدماتی نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه می توان از روش‌های آماری ساده برای تجزیه و تحلیل داده‌های علوم زمین استفاده کرد. به عبارت دیگر، آن‌ها توضیح می‌دهند که چگونه اشکال مختلف روش تخمین، کریجینگ را می توان برای مشکلات خاص استفاده کرد. این کتاب یک مطالعه موردی آموزنده از یک پروژه کاربردی  را نشان می‌دهد. این کتاب  به دانشجویان و محققین  کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه ابزارهای آماری در شرایط واقعی کار می‌کنند، و به عنوان یک راهنمای آموزشی خوبی برای کمک به پژوهشگران علوم زمین و علوم مرتبط با آن  است که قصد استفاده از تکنیک های زمین آماری را دارند.

دوره آموزشی زمین آمار

دوره آموزشی زمین آمار

زمین آمار، کتاب زمین آمار، شاخص‌های آماری، کلاس زمین آمار، بهترین کلاس زمین آمار، زمین آمار در جی آی اس، آموزش زمین آمار، داده های زمین آمار، روش های زمین آمار، سعید جوی زاده، شاخص های زمین آمار،مفهوم زمین آمار، Geostatistical، دوره جامع زمین آمار ، موسسه چشم انداز، نشر آکادمیک، مدل زمین آمار، استنباط زمین آمار، کاربردهای زمین آمار، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون، رده زمین آمار، جمع آوری داده، همبستگی، علم تخمین فضایی، ژئواستاتستیک، نقشه، کریجینگ،مژگان صداقت، آموزش جی آی اس، آموزش gis، ابزارهای تحلیلگر زمین آماری، ماهیت زمین آمار، کاربرد های زمین آمار، معرفی روش های قطعی و زمین آماری، تولید لایه زمین آماری، توضیح آماره ها و منحنی نرمال، آمارگیری ،پردازش لایه های زمین آماری، روش IDW، روش GPI، روش LPI، روش RBF، انواع روش های Kriging، روش Simple Kriging، تلفیق لایه ها در زمین آمار، مدلهای زمین آماری، موسسه علمی تحقیقاتی، لایه های میان یابی زمین آمار، مدل واریوگرام، ناحیه همسایگی مناسب،

دوره آموزش زمین آمار

همراه با فیلم و کتاب

مدرس :

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام :

09382252774

زمین آمار


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Geostatisticalآمارگیریآموزش GISآموزش جی آی اسآموزش زمین آمارابزارهای آماریابزارهای تحلیلگر زمین آماریاستنباط زمین آمارانواع روش های Krigingبهترین کلاس زمین آمارپردازش لایه های زمین آماریتحلیل رگرسیونتکنیک های زمین آماریتلفیق لایه ها در زمین آمارتوضیح آماره ها و منحنی نرمالتولید لایه زمین آماریجزیه و تحلیل داده‌های علوم زمینجمع آوری دادهداده های زمین آماردوره جامع زمین آماررده زمین آمارروش GPIروش IDWروش LPIروش RBFروش Simple Krigingروش تخمینروش های زمین آمارروش‌های آماریزمین آمارزمین آمار در جی آی اسزمین آماری کاربردیژئواستاتستیکسعید جوی زادهشاخص های زمین آمارشاخص‌های آماریضریب همبستگیعلم تخمین فضاییکاربرد های زمین آمارکاربردهای زمین آمارکتاب زمین آمارکریجینگکلاس زمین آمارلایه های میان یابی زمین آمارماهیت زمین آمارمدل زمین آمارمدل واریوگراممدلهای زمین آماریمژگان صداقتمعرفی روش های قطعی و زمین آماریمفهوم زمین آمارموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتیناحیه همسایگی مناسبنشر آکادمیکنقشههمبستگی

11 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید