روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

فرايند تحليل سلسله مراتبي بر تجربه و دانش تصميم گيرنده استوار است؛ اما از آنجايي كه تصميم گيرندگان از توانايي‌هاي ذهني و تجربه‌هاي خود براي انجام مقايسه‌ها استفاده مي‌كنند؛ بنا به دلايلي مانند دانش و اطلاعات ناكافي، پيچيدگي مسأله، نداشتن اطمينان دربارة محيط تصميم‌گيري و نبود يك مقياس مناسب نمي‌توانند ترجيح‌هاي خود را در قالب اعداد محض بيان كنند؛ بنابراين AHP سنتي امكان سبك تفكر انساني را به‌طور كامل ندارد براي رفع اين نارسايي ميتوان از نظرية مجموعه‌هاي فازي استفاده كرد. منطق فازي به‌عنوان منطق مدلسازي رياضي فرايندهاي غيردقيق و مبهم،عدم‌ قطعيت دربارة داده‌ها و عدم‌دقت مرتبط با آگاهي‌هاي تصميم‌گيرنده در اختصاص دادن وزن دقيق به معيارها را در نظر مي‌گيرد و از اين‌رو بستري را براي مدلسازي در شرايط عدم اطمينان فراهم ميسازد. تحلیل سلسله مراتبی فازی دو روش شناخته شده دارد که عبارتند از روش چانگ (Chang) و روش یاگر (Yager) ،روش چانگ معروف ترین و متداول ترین روش در ایران است که در سال 1996یک محقق چینی به نام «یونگ چانگ» روش تحلیل توسعه‌ای را ارائه کرد. در این روش‌شناسی، اعداد فازی مثلثی همه عناصر را در ماتریس قضاوت قرار دارد. بردارهای وزن این روش، به علت سادگی محاسباتش، در اکثر تحقیقات به کار می‌رود.

به طور خلاصه مدل Fuzzy AHP دارای مراحل زیر است:

-رسم نمودار سلسله مراتبی

– تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه­‌های زوجی

برای انجام مقایسه­‌ها نیاز به تعریف اعداد فازی و مقیاس‌های فازی می­‌باشد. در جدول زیر نمونه‌­ای از اعداد مقایسه زوجی آورده شده است.

– تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با به کارگیری اعداد فازی

متغیرهای زبانی و فازی و مقیاس‌های آن جهت اولویت‌بندی معیارها

محاسبه Si برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی: Si که خود یک عدد فازی مثلثی است از رابطه زیر بدست می‌آید:

که در این رابطه i بیانگر شماره سطر و j بیان کننده شماره ستون می­باشد. در فرمول فوق اعداد فازی مثلثی ماتریس­های مقایسه زوجی هستند.

در روابط بالا li و mi و ui به ترتیب مؤلفه­‌های اول تا سوم اعداد فازی هستند.

محاسبه درجه بزرگی Si ها نسبت به همدیگر: به طور کلی درجه بزرگی Si نسبت به Sj از معادلۀ زیر بدست می­آید.

محاسبه وزن معیارها و گزینه­‌ها در ماتریس­های مقایسه زوجی:

برای محاسبه وزن نرمال نشده معیار باید میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی با سایر اعداد فازی مثلثی محاسبه شود و در نهایت حداقل میزان بزرگی، نشان دهندۀ وزن نرمال نشده معیار است. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می­‌شود.

بردار وزن نهایی از نرمال کردن بردار وزن معیارها به دست می­آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید