شهر هوشمند، شهري است که بر وضعيت کليه زیرساختهاي اصلي خود شامل راهها، پلها، تونلها، ریلها، راههاي زیرزميني، فرودگاهها، بنادر، ارتباطات، آب، برق و حتي ساختمان هاي بزرگ شهر نظارت دارد و سعي در یكپارچه نمودن آنها مي نماید. شهر هوشمند مي توانند از منابع خود بهره بيشتري جسته، برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه خود را بهتر عملي کند و به پایش در همه ابعاد ایمني و امنيتي شهر بپردازد و در عين حال بهترین خدمات را به شهروندانش ارائه کند.

نمايي كلي از شهر هوشمند:

اقتصاد هوشمند (Smart Economy)
مقصود از اقتصاد هوشمند، عمدتاً کسب وکار الكترونيكي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي، بهره وري بيشتر، توليد و ارائه خدمات پيشرفته با محوریت فاوا و همچنين ارائه محصولات، محتوا و خدمات با انواع مدلهاي کسب وکار جدید مي باشد. اقتصاد هوشمند سبب ایجاد خوشه ها و بوم سازگان هوشمند)مثل کسب وکار الكترونيكي و کارآفرینی دیجيتالي) مي شود.
مردم هوشمند (Smart People)
مقصود از مردم هوشمند، شهرونداني داراي مهارت هاي کار با پایانه ها و سامانه هاي الكترونيكي، اشتغال در مشاغل فاوا-محور، دسترسي مردم به آموزش و پرورش، منابع انساني و مدیریت ظرفيتهاي انساني درون یک جامعه فراگيربا هدف ترویج خلاقيت و توسعه نوآوريها مي باشد. این ویژگي، مردم و جامعه را قادر مي سازد تا پایگاه داده هایي را ایجاد کرده و در صورت نياز آنها را پردازش و از آنها استفاده کنند تا بتوانند از این دادهها در تصميم گيري، توليد محتوا و اراده خدمات و محصولات، بهره برداري نمایند.
حكمراني هوشمند (Smart Governance)
مقصود از حكمراني هوشمند )یا زمامداري هوشمند(، اعمال حاکميت به هم پيوسته درون شهري در سراسر شهر مي باشد که شامل خدمات و تعاملاتي مي شود که سازمانهاي مدني، دولتي، خصوصي و نظام جهاني را به هم متصل نموده و در صورت نياز، با هم ادغام مي کند تا شهر بتواند به مانند یک ارگانيسم کارآمد و اثر بخش به حيات خود ادامه دهد. اصليترین ابزار براي نيل به هدف فوق، فاوا (شامل زیرساخت هاي سخت و نرم و روساخت هاي مورد نياز خود را از » سوخت « خدماتي اش) مي باشد که با فرآیندهاي هوشمند و افزایش مشارکت، فعال گردیده و دادههاي در دسترس تأمين مي کند. در اینجا، اهداف هوشمند شامل شفافيت و در دسترس قرار دادن اطلاعات در بستر خدمات الكترونيكي با کمک فاوا و دولت الكترونيكي مي باشد.
تحرك هوشمند (Smart Mobility)
مقصود از تحرك هوشمند، کارکرد سامانه هاي یكپارچه آماد و پشتيباني یا لجستيک، ترابري و مدیریت زنجيره تأمين است که به وسيله فاوا پشتيباني مي شود، مي باشد .به عنوان مثال، سيستم هاي حمل ونقل ایمن، به هم پيوسته و سازگار با محيط زیست را ميتوان شامل ترامواها، اتوبوسها، قطارها، مترو، خودروها، موتورها، دوچرخه ها و عابرین پياده که بنا به اقتضا از یک یا چند روش حمل و نقل استفاده مي کنند، دانست. تحرك هوشمند، اولویت را بر روي استفاده از گزینه هاي غيرموتوري پاك تر براي جابجایي قرار مي دهد و مي بایست اطلاعات معتبر در مورد مسير و سيستم حمل ونقل در دسترس عموم قرار گيرد تا با استفاده از این اطلاعات بتوان در هزینه ها صرفه جویي و از افزایش انتشار گازهاي گلخانه اي جلوگيري به عمل آورده و ساز و کاري ایجاد کرد تا مدیران حمل و نقل شبكه اي بتوانند خدمات خود را بهبود و بازدهي رفت وآمد و جابجایي شهروندان در شهر را افزایش دهند.
محيط زیست هوشمند (Smart Environment)
در محيط زیست هوشمند، تمرکز بر انرژي هوشمند که شامل مواردي مثل انرژي هاي تجدیدپذیر، شبكه هاي انرژي فاوا محور، سيستمهاي اندازه گيري، کنترل و پایش آلودگي، نوسازي ساختمانها و مراکز رفاهي، ساختمانهاي سبز و برنامه ریزي سبز شهري، قرار گرفته است و در کنار آن به موضوعاتي مثل بهره وري در استفاده و جایگزیني منابع در راستاي رسيدن به اهداف فوق پرداخته مي شود. خدمات شهري مثل روشنایي معابر، مدیریت پسماند، سيستمهاي تخليه فاضلاب، سيستمهاي منبع آبي که جهت کاهش آلودگي و بهبود کيفيت آب مورد اسنتفاده قرار مي گيرند، مثالهاي بارز محيط زیست هوشمند مي باشند.
زندگي هوشمند (Smart Living)
مقصود از زندگي هوشمند، سبکهاي زندگي، رفتار و عادات مصرف که در نتيجه به کارگيري فاوا به وجود آمده اند، مي باشد .از زندگي هوشمند به عنوان یک زندگي سالم و امن در یک شهر با فرهنگ، باطراوت و با امكانات متنوع فرهنگي که در برگيرنده استانداردهاي اقامتي بسيار بالا و خانه هاي با کيفيت مي باشد نيز تعبير مي شود. زندگي هوشمند با سطح بالایي از انسجام اجتماعي و سرمایه هاي اجتماعي نيز مرتبط است.

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

۱۰ شهر «هوشمند» برتر جهان در سال ۲۰۱۹Smart cityاقتصاد هوشمند (Smart Economy)اهداف شهر هوشمندپروژه شهر هوشمندتئوری های مرتبط با شهر هوشمندتبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمندتحرك هوشمند (Smart Mobility)تعاریف شهر هوشمندجزیره‌هایی به نام شهر هوشمندحكمراني هوشمند (Smart Governance)زندگي هوشمند (Smart Living)سایت شهر هوشمندشش ویژگی اصلی یک شهر هوشمندشهرشهر هوشمندشهر هوشمند pptشهر هوشمند چیست pdfشهر هوشمند چیست و چه تکنولوژی‌هایی دارد؟شهر هوشمند چیست و چه ویژگی هایی دارد؟شهر هوشمند چیست؟شهر هوشمند در ایرانشهر هوشمند و هر آنچه که باید بدانیدمحيط زیست هوشمند (Smart Environment)مردم هوشمند (Smart People)مقالات مرتبط با شهر هوشمندنظریه پردازان شهر هوشمندنگاهی به شهرهای هوشمند در آینده ای نزدیکنمايي كلي از شهر هوشمندویژگی های شهر هوشمندیک "شهر هوشمند" چه چیزهایی می‌خواهد؟

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید