روشهای درونیابی (قسمت دوم)روش­هاي جبري يا قطعي

رگرسیون خطی

آمارفضایی-جلد-یک


روش­هاي جبري (يا قطعي[1])

در اين روش­ها با پياده­سازي توابع رياضياتي بر روي نقاط معلوم، مقدار يا مقادير در نقطه يا نقاط مجهول محاسبه مي­شود. نتيجه روش­هاي مزبور ايجاد سطوحي پيوسته از مقادير مي­باشد. در اين نوع درونيابي فرض بر آن است که تخمين مقدار مجهول به­ صورت قطعي انجام شده و با خطا مواجه نيست بنابراين اين روش­ها، روش­هايي غيراحتمالاتي محـسوب مي­شـوند. اگر فرض شـود که تخمــين مقادير مجهول بايستي بدون خطا انجام شـود، آن­گاه تابع درونيابي به گونه­اي تعيين مي­شود که مقادير برآوردي دقيقاً با مقادير نقاط معلوم برابر شوند (قهرودي و بابايي، 1393).

روشهای درون یابی

شکل5-4: درونيابي داده­هاي ارتفاعي و ايجاد سطح ارتفاعي با روش چندضلعي­هاي تيسن

البته در عمل هيچ­گاه هيچ­گونه تخمين دقيقي نمي­توان انجام داد و همواره مقداري خطا وجود دارد. لذا روش­هاي درونيابي جبري تنها زماني سودمند هستند که مقدار خطاي اندازه­گيري به اندازه کافي کوچک باشد. مهمترين روش­هاي درونيابي جبري را به صورت زير مي­توان دسته­بندي کرد:

در اين روش­ها با پياده­سازي توابع رياضياتي بر روي نقاط معلوم، مقدار يا مقادير در نقطه يا نقاط مجهول محاسبه مي­شود. نتيجه روش­هاي مزبور ايجاد سطوحي پيوسته از مقادير مي­باشد. در اين نوع درونيابي فرض بر آن است که تخمين مقدار مجهول به­صورت قطعي انجام شده و با خطا مواجه نيست بنابراين اين روش­ها، روش­هايي غيراحتمالاتي محـسوب مي­شـوند. اگر فرض شـود که تخمــين مقادير مجهول بايستي بدون خطا انجام شـود، آن­گاه تابع درونيابي به­گونه­اي تعيين مي­شود که مقادير برآوردي دقيقاً با مقادير نقاط معلوم برابر شوند (قهرودي و بابايي، 1393).

روشهای درون یابی

شکل5-5: درونيابي داده­هاي ارتفاعي و ايجاد سطح ارتفاعي با روش چندضلعي­هاي تيسن

البته در عمل هيچ­گاه هيچ­گونه تخمين دقيقي نمي­توان انجام داد و همواره مقداري خطا وجود دارد. لذا روش­هاي درونيابي جبري تنها زماني سودمند هستند که مقدار خطاي اندازه­گيري به اندازه کافي کوچک باشد. مهمترين روش­هاي درونيابي جبري را به صورت زير مي­توان دسته­بندي کرد:

[1] Deterministic

5-3-2-1 روش درونيابي چندجمله­اي[1] (يا تابع روند[2])

در اين روش يک سطح برازش به گونه­اي از بين نقاط معلوم عبور داده مي­شود که 50 درصد نقاط بالاتر از اين سطح و 50 درصد پايين­تر از آن قرار داشته باشند. سطح مزبور داراي يک معادله چندجمله­اي بين متغيرهاي ،  و  است.  و  موقعيت نقاط و  مقدار متغير مورد بررسي در نقطه  مي­باشد. حال کافي است براي تخمين مقدار (مقدار در نقطه مجهول)، مقادير  و  را در معادله سطح برازش قرار داده و معادله را حل کرد. با توجه به پراکنش نقاط معلوم و دامنه تغييرات مقادير، از دو روش درونيابي چندجمله­اي استفاده مي­شود:

الف) درونيابي چندجمله­اي عمومي[3]

در صورتي­که محدوده تغييرات مقادير معلوم، چندان زياد نباشد (سطح هموار باشد) و اين تغيير از روند خاصي تبعيت کند، سطح برازش با يک روند رياضياتي از بين تمامي نقاط معلوم عبور داده مي­شود و معادله­اي ساده با ضرايب غيرمتعدد به­دست خواهد آمد. مثلاً اگر در چند نقطه از يک سطح شيب­دار مقدار ارتفاع را اندازه­گيري کرده باشيد و بخواهيد سطح شيب­دار را با درونيابي مدلسازي کنيد، کافي است يک سطح با معادله درجه 1 از بين اين نقاط برازش دهيد. اگر منطقه پيمايش شده به شکل درّه يا تپه باشد، معادله چندجمله­اي درجه 2 و در صورتي­که ترکيبي از يک درّه و تپه مد نظر باشد، معادله درجه 3 به کار گرفته مي­شود. در شکل 5-6 انواع مختلف سطوح برازش که با چندجمله­اي­هاي عمومي به دست آمده­اند نشان داده شده است. در
صورتي­که از سطح برازش يک مقطع دوبعدي تهيه شود، معادله سطح به معادله خط (منحني) برازش تغيير يافته و متغير  يا  از معادله سطح حذف مي­شود. براي نمونه در شکل 5-7 منحني برازش چندجمله­اي درجه 3 نشان داده شده است.

 

ب) درونيابي چندجمله­اي محلي[4]

در صورتي­که دامنه تغييرات مقادير معلوم زياد باشد و اين تغييرات از روند يا روندهاي خاصي تبعيت کند، براي درونيابي داده­ها از درونيابي چند­جمله­اي محلي استفاده مي­شود. فرض کنيد نقاط ارتفاعي را در تپه­اي مشابه با آن چه در شکل 5-8 مي­بينيد، برداشت کرده­ايد. اين تپه از پايين به بالا از سه سطح شيب­دار با شيب­هاي مخـتلف تشکيل شده است. اگر بخواهيد به روش چندجمله­اي عمومي، سطح برازشي از بين نقاط معلوم عبور داده و پستي و بلندي تپه مزبور را مدلسازي کنيد، نتيجه حاصله نمي­تواند بازگو کننده سطح واقعي تپه باشد.

روشهای درون یابی

شکل 5-6: سطوح حاصل از درونيابي نقاط ارتفاعي به روش چندجمله­اي عمومي

روشهای درون یابی

شکل 5-7: منحني برازش حاصل از درونيابي به روش چندجمله­اي عمومي درجه 3

در اين حالت لازم است معادله برازشي به دست آيد که ترکيبي از سه سطح برازش با معادلات مختلف است. به عبارتي در اين مورد نياز به درونيابي چندجمله­اي محلي مي­باشد.

روشهای درون یابی

شکل 5-8: سطح حاصل از درونيابي چند جمله­اي محلي و نيمرخ دو بعدي آن،  تا  مقادير ارتفاع در نقاط معلوم مي­باشد.

[1] Polynomial Interpolation

[2] Trend Function

[3] Global Polynomial Interpolation

[4] Local Polynomial Interpolation

برگرفته از : کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)

نویسندگان: سعید جوی زاده, ساره حدادی, محمد صادق درانی نژاد

انتشارات آکادمیک تهران

تلفن تماس سفارش کتاب:  09382252774

وبسایت آموزشی:  www.gisland.org

لینک سفارش کتاب:   http://ketabpage.ir/shop/

زمین آمار


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییآموزش زمین آمارآموزش زمین آمار در آرک جی آی اسآموزش زمین آمار در جی آی اسآموزش زمین آمار در نرم افزار ArcGISآموزش زمین آمار در نرم افزار GISآموزش زمین آمار در نرم افزار جی آی اساندازه گیری توزیع جغرافیاییبسته آموزشی زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در gisبهترین دوره آموزش زمین آمار در جی ای استحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجامع ترین بسته آموزشی زمین آمارجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییدوره زمین آمار در gisدوره زمین آمار در جی آی اسرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش معکوس فاصلهروش­هاي جبريروشهای درون‌یابیزمین آمارزمین آمار در arcgisزمین آمار در gisزمین آمار در جی آی اسزمین آمار در نرم افزار ArcGISسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییفیلم آموزشی زمین آمار در gisفیلم آموزشی زمین آمار در جی آی اسکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییکلاس زمین آمار در gisکلاس زمین آمار در جی آی اسمدرس دوره آموزش زمین آمار در GISمدلسازی فضاییموسسه چشم اندازموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیونویدئو آموزش زمین آمار در GISویدئو آموزش زمین آمار در جی آی اس

120 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید