مقاله نویسی

مقاله نویسی توسط دکتر سعید جوی زاده در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل برگزار می شود .مقاله نویسی دکتر سعید جوی زاده یکی از بهترین آموزش ها در نوع خود در ایران است.مقاله نویسی هرهفته و در دو جلسه برگزار می شود .