فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: روانشناسی شناختی: تاریخچه………………………………………………………. 9

روانشناسی شناختی: تاریخچه………………………………………………………………………………………………. 9

  1. سرآغاز…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1. تحقیقات ارتباطات و رویکرد پردازش اطلاعات…………………………………………………………… 10

1-2. رویکرد مدلسازی رایانه‌ای…………………………………………………………………………………….. 11

۱-۳. رویکرد زبان‌شناسی زایشی……………………………………………………………………………………. 12

1-4. رویکرد ذاتگرایی روانشناسی………………………………………………………………………………….. 13

۲. رشد روانشناسی شناختی………………………………………………………………………………………….. 13

2-1. شناخت الگو……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2. مدل‌های حافظه و یافته‌ها…………………………………………………………………………………….. 14

2-3. روانشناسی زبان جدید…………………………………………………………………………………………. 16

3.طلوع علم شناختی…………………………………………………………………………………………………… 17

3-1. حافظه و زبان……………………………………………………………………………………………………. 17

3-2. موضوعات پیرامون تصویرهای ذهنی………………………………………………………………………. 18

  1. مسیرهای جدیدتر: عصب شناسی شناختی و اتصال گرایی………………………………………….. 19

4-1. مدل اتصال گرایی………………………………………………………………………………………………. 19

4-2. عصب شناسی شناختی………………………………………………………………………………………… 20

  1. نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

فصل دوم: روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی…………………… 26

روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی…………………………………………………………. 26

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26

روانشناسی شناختی تجربی………………………………………………………………………………………………… 28

روش‌های زمانسنجی………………………………………………………………………………………………………… 28

مدل استرنبرگ………………………………………………………………………………………………………………… 29

روش‌های دستگاه محرکنما……………………………………………………………………………………………….. 30

تکلیف گوش کردن دایکوتیک…………………………………………………………………………………………… 30

تکلیف‌های گوش به زنگی………………………………………………………………………………………………… 31

روش‌های حواس پرت کن ……………………………………………………………………………………………….. 32

الگوی استروپ…………………………………………………………………………………………………………………. 32

الگوی تکالیف دوگانه………………………………………………………………………………………………………… 33

عصب روانشناسی شناختی…………………………………………………………………………………………………. 34

تحلیل کیفی رفتار…………………………………………………………………………………………………………….. 34

مجموعه آزمون عصب روانشناسی………………………………………………………………………………………. 34

رویکرد ارزیابی منعطف……………………………………………………………………………………………………… 35

مطالعه موردی و مطالعه گروهی…………………………………………………………………………………………. 35

پیوستگی و گسستگی و گسستگی دوگانه……………………………………………………………………………. 37

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم: مدل 4 پی خلاقیت…………………………………………………………………… 40

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

روانشناسی خلاقیت: تحقیق و کاربرد………………………………………………………………………………….. 41

چند پی خلاقیت داریم؟…………………………………………………………………………………………………….. 43

  1. رویکردهای مرتبط به محصول………………………………………………………………………………… 44
  2. رویکردهای مربوط به فرآیند……………………………………………………………………………………. 48
  3. رویکردهای مربوط به شخصیت……………………………………………………………………………….. 51
  4. رویکردهای مبتنی بر تاثیر……………………………………………………………………………………….. 54

رویکردهای تلاقی……………………………………………………………………………………………………………. 58

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 58

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل چهارم: حافظه فعال………………………………………………………………………….. 68

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………. 68

حافظه فعال…………………………………………………………………………………………………………………….. 69

الگوهای حافظۀ فعال………………………………………………………………………………………………………… 70

تفاوت حافظه فعال با حافظه کوتاه مدت………………………………………………………………………………. 77

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

فصل پنجم: توانایی فضایی……………………………………………………………………….. 86

توانایی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………. 86

تعریف توانایی فضایی……………………………………………………………………………………………………….. 87

جایگاه توانایی فضایی در مغز…………………………………………………………………………………………….. 94

تحول توانایی فضایی………………………………………………………………………………………………………… 95

تقویت و بهبود توانایی فضایی……………………………………………………………………………………………. 97

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فصل ششم: حل مسئله…………………………………………………………………………… 100

تعاریف و مفاهیم اساسی…………………………………………………………………………………………………. 101

ریشه‌های پژوهشی حل مسئله…………………………………………………………………………………………. 103

  1. الگوی حل مسئله اجتماعي(PST)…………………………………………………………………………… 106
  2. الگوی حل مسئله شناخت بین فردی (ICPS)………………………………………………………….. 108

عناصر حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………… 110

ارزیابی حل مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 113

برنامه حل مسئله خانواده / مدرسه محور…………………………………………………………………………… 115

سبک‌های حل مسئله……………………………………………………………………………………………………… 117

سبک‌های حل مسئله در مدل حل مسئله اجتماعی…………………………………………………………….. 120

حل مسئله و بهزيستي هيجاني………………………………………………………………………………………… 122

حل مسئله و ادراک از کيفيت روابط اجتماعي…………………………………………………………………….. 124

مطالعات مداخله‌ای با روش حل مسئله……………………………………………………………………………… 125

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 132

فصل هفتم: اکتساب زبان………………………………………………………………………… 139

اکتساب زبان…………………………………………………………………………………………………………………. 139

مکانیسم‌های اکتساب زبان……………………………………………………………………………………………… 140

آیا کودکان از طریق تقلید یاد می‌گیرند؟……………………………………………………………………………. 140

آیا کودکان از طریق اصلاح کردن و تقویت یاد می‌گیرند؟……………………………………………………. 141

آیا کودک از راه قیاس یاد میگیرد؟……………………………………………………………………………………. 143

آیا کودکان از راه ورودی ساختار یافته یاد می‌گیرند؟……………………………………………………………. 144

مراحل اکتساب زبان……………………………………………………………………………………………………….. 148

درک و تولید صداهای گفتاری…………………………………………………………………………………………. 149

غان و غون……………………………………………………………………………………………………………………. 151

اولین واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 152

تقسیمبندی جریان گفتار…………………………………………………………………………………………………. 153

رشد دستور زبان…………………………………………………………………………………………………………….. 156

اکتساب معنی واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………. 159

اکتساب ساخت‌شناسی واژه……………………………………………………………………………………………… 161

کسب عملی………………………………………………………………………………………………………………….. 168

رشد افعال کمکی؛ مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. 169

تنظیم پارامترها………………………………………………………………………………………………………………. 171

اکتساب زبان اشاره…………………………………………………………………………………………………………. 172

بیش از یک زبان بلد بودن……………………………………………………………………………………………….. 174

دوزبانگی کودکی……………………………………………………………………………………………………………. 175

نظریه‌های دوزبانگی………………………………………………………………………………………………………. 176

دو تک زبانه در یک سر ………………………………………………………………………………………………….. 178

نقش ورودی………………………………………………………………………………………………………………….. 178

تاثیرات شناختی دو زبانگی………………………………………………………………………………………………. 179

اکتساب زبان دوم…………………………………………………………………………………………………………… 180

تاثیر زبان مادری در اکتساب زبان دوم………………………………………………………………………………. 183

مولفه‌های خلاقانه اکتساب زبان دوم………………………………………………………………………………… 183

آیا برای اکتساب زبان دوم زمان طلایی وجود دارد؟……………………………………………………………. 184

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 186

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 189

فصل هشتم: کارکردهای اجرایی………………………………………………………………. 190

کارکردهای اجرایی چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 190

رشد کارکردهای اجرایی………………………………………………………………………………………………….. 193

مروری اجمالی بر مدل‌ها و مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی…………………………………………………… 198

بازداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 206

توجه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 207

مدل بالینی توجه……………………………………………………………………………………………………………. 208

انعطاف‌پذیری شناختی……………………………………………………………………………………………………. 208

منابع    210

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها”