کتاب آموزش کاربردی ArcGIS در زمین شناسی و معدن

آموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدن
تألیف کتاب ArcGIS در زمین شناسی: دکتر سعید جوی زاده – منیژه براهیمی- محمد صادق درانی‌نژاد