کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد اول و دوم

کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد اول و دوم شامل 13 فصل برا جلد اول و 7 فصل برای جلد دوم در دو نسخه الکترونیکی PDF و نسخه چاپی به صورت پستی درب منزل تالیف توسط دکتر سعید جوی زاده که جزئیات کامل محصول تقدیم شده است.