ارزيابي تصاوير IRS-P6 براي برآورد سطح زير‌کشت باغات


چکیده
کشاورزي، محور توسعه است و سطح زير‌کشت محصولات زراعي و باغي در بخش کشاورزي يک پارامتر مهم مديريتي است. ارزيابي و تعيين دقيق‌ سطح اين پارامتر، برنامه‌ريزان را در توسعه کشاورزي ياري مي‌دهد. به‌منظور غلبه بر محدوديت‌هاي کار ميداني در برآورد سطح زير‌کشت محصولات کشاورزي، استفاده از تصاوير ماهواره‌اي به‌دليل ديد وسيع و يکپارچه، چند‌طيفي و به‌روز بودن گزينه مناسبي به‌ نظر مي‌رسد. در اين تحقيق داده‌هاي ماهواره IRS-P6 به‌منظور برآورد سطح زير‌کشت باغات در اراضي دشت شارويران شهرستان مهاباد مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. به‌منظور استخراج بهتر اطلاعات، شاخص‌هاي مختلف با استفاده از روش‌هاي نسبت‌گيري باندي و تحليل مولفه‌هاي اصلي تهيه شدند. طبقه‌بندي داده‌ها به‌روش نظارت‌شده و با الگوريتم‌هاي مختلف به دو‌صورت 7 کلاسه‌ (طبقات کاربري اراضي) و 2 کلاسه‌ (باغ و غيرباغ) انجام شد. صحت نقشه‌هاي حاصل از طبقه‌بندي‌ در مقايسه با نقشه‌هاي واقعيت‌ زميني ارزيابي شد. بهترين صحت کلي و ضريب کاپا به‌ترتيب برابر %75/97 و 95/0 با الگوريتم حداکثر احتمال در طبقه‌بندي 2‌ کلاسه‌ حاصل شد. نتايج نشان داد که داده‌هاي IRS-P6 براي شناسايي و پايش سطح زير‌کشت باغات از لحاظ هزينه، زمان و دقت بسيار مناسب هستند.

واژگان کلیدی
ارزيابي صحت، تهيه نقشه باغات، سنجش از دور، حداکثر احتمال، کشاورزي

جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/20036

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید