مقالات داخلی و بین المللی

مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

 پردازش مبتنی بر یادگیری ماشین برای دانلود تصاویر نیمه خودکار Sentinel-2، فیلتر ابری، طبقه بندی و به روز رسانی مجموعه داده های کاربری اراضی و پوشش زمین 

 پردازش مبتنی بر یادگیری ماشین برای دانلود تصاویر نیمه خودکار Sentinel-2، فیلتر ابری، طبقه بندی و به روز رسانی مجموعه ... مطالعه بیشتر
آموزش کاربرد نقشه های اتوکد AutoCAD در ArcGIS

استفاده از داده‌های مکانی برای ارزیابی امنیت انرژی: نقشه‌برداری سیستم‌های خانه خورشیدی کوچک با استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و یادگیری عمیق

استفاده از داده‌های مکانی برای ارزیابی امنیت انرژی: نقشه‌برداری سیستم‌های خانه خورشیدی کوچک با استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون ... مطالعه بیشتر