ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسب ترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS


شبکه معابر شهری بعنوان یکی از ارگان های عمده شهرها می توانند در مدیریت بحران های شهری، قبل و بعد از بحران، عملیات بحران و نجات، جابجایی و تخلیه آسیب دیدگان نقش بسزایی داشته باشد. با بررسی میدانی فرایند توانمندسازی شبکه معابر شهری را جهت مدیریت بحران با استفاده از GIS ارزیابی نماید. ابتدا باید آسیب پذیری شبکه معابر بررسی شود. پارامترهایی همچون شاخص های همجواری معابر با تاسیسات زیربنایی آسیب پذیر، ویژگی های ساختمانی ساختمان ها، تعداد طبقات یا ارتفاع ساختمان و نوع کاربری سختمان ها و شاخص های مربوط به معابر مثل شیب، طول، عرض، تعداد تقاطع ها، وجود پل و … . بر اساس روش AHP وزندهی و سپس در محیط GIS مدلسازی و در نهایت با بکاربردن توابع تحلیلی، نقشه آسب پذیری معابر منطقه تهیه می شود. برای خدمات رسانی و تخلیه سریعتر آسیب دیدگان در زمان و یا بعد از بحران، یک پایگاه داده زمین مرجع برای راه های شهری طراحی می شود.

روش: هدف اصلی تشخیص و تفکیک عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری معابر شهری و تعیین میزان اثر هر یک از عوامل بر سطح آسیب پذیری معابر است. از روش دلفی که با نظرخواهی خبرگان آشنا به موضوع میباشد استفاده شده است. فهرستی از عناصر آسیب پذیر در قالب سه معیار اصلی تهیه و پس از مقایسه دودویی با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و به کمک نرم افزارExpert choice میزان اهمیت هرمعیار تعیین میشود وو نقشه آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه در GIS از طریق روی هم گذاری لایه های آسیب پذیر تهیه میشود. با طراحی شبکه هندسی معابر شهری، آسیب پذیری معابر شهر در هنگام و بعد از بحران در تحلیل های شبکه ارتباطی جهت نجات و تخلیه مصدومین بدست آمده است.

مدل آسیب پذیری شبکه ارتباطی شهر مورد نظر میتواند شامل سه مرحله آگاهی، طراحی و انتخاب باشد.

نتایج: هدف از این تحقیق بررسی توانایی شبکه معابر در زمان بحران و بعداز آن هست. ابتوجه به بافت فرسوده ناحیه مورد نظر و پایین بودن شاخص های شهرسازی در این ناحیه، وضعیت نامناسب ساختمان ها از نظر کیفیت و قدمت، بالابودن تراکم های ساختمانی و سکونی، آسیب پذیر یشبکه معابر در ناحیه میباشد. یکی از نواحی منطقه با توجه به نقشه آسیب پذیری مشاهده شد که دلیل عمده آسیب پذیری معابر تراکم بالای ساختمان ها و قرار گرفتن تاسیسات زیربنایی است همچنین در بخش های قدیمی با معابر کم عرض آسیب پذیری زیاد است. دلیل این موضوع را میتوان ساختمان های جدید و دارای شاخص های شهرسازی مناسب، شبکه معابر عریض تر و فضاهای باز بیشتر دانست. تعیین نسبی معیارها به کمک AHP نشان داد که همجواری با تاسیسات آسیب پذیر مانند پمپ بنزین یا تاسیسات گازی و عرض معابر بیشترین اهمیت را دارند. معیارهای شیب و انحنای معابر و کاربری ساختمان ها و تعداد تقاطع معابر از کمترین اهمیت در تعیین سطح آسیب پذیری برخورداراست.

میتوان نتیجه گرفت که آسیب پذیری معابر شهری با رویکرد زلزله، معلول یک معیار نیست بلکه برآیندی از عوامل و معیارها ست که در کنارهم، تحلیل آسیب پذیری معابر را فراهم می سازند. از کاربردهای مدل مذکور به ارزیابی های ثبل از اجرای طرح های توسعه مناطق جدید شهری و یا شهرک های جدید با هدف تعیین ضوابط تراکم جمعیتی و ساختمانی، قوانین کنترل حداکثر ارتفاع ساختمان ها و الگوی کاربری زمینی میتوان اشاره کرد. همچنین میتوان با تعریض معابر قدیمی با توجه به قوانین و مقررات مناسب با استانداردهای لرزه ای را اجرا نمود. همچنین میتوان با گسترش فضاهای باز و سبز مناطقی امن را جهت نجات آسیب دیدگان افزایش داد. اجرای مدل در قالب یک نرم افزار تجاری می تواند ابزاری مهم در طراحی و برنامه ریزی شهری، حمل ونقل و طرح های آمایش سرزمین باشد.

نتیجه کلی این است که اجرای تحلیل های شبکه مانند یافتن بهترین مسیر با در نظر گرفتن محدودیت آسیب پذیری شبکه معابر، گیرایی مدل را در نجات هرچه سریعتر مصدومین افزایش میدهد.

 

مقالات داخلی و بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Abstract GISوRSAccept GISوRSAcknowledgments GISوRSAction Research GISوRSAdvisor GISوRSAggregate Impact Factor GISوRSAJCR GISوRSAmerican Psychology Association =APA GISوRSAppendix GISوRSApplied Research GISوRSArabic Journal Citation Reports GISوRSArticle GISوRSAuthors GISوRSBook Chapter GISوRScivilica GISوRSComment GISوRSConclusion GISوRSConference Paper and Abstracts GISوRSData GISوRSDiscussion GISوRSDocumentary- Note or Humanities Style GISوRSEJCR GISوRSElsevier GISوRSEmpirical wavelet transform GISوRSEndNote GISوRSEnglish Journal Citation Reports GISوRSFurther Research GISوRSgisGoogle Scholar GISوRSh-index GISوRSHOTKEYWORDS GISوRSImpactFactor GISوRSindicative GISوRSinformative GISوRSIntroduction GISوRSKeyWords GISوRSLibrary Genesis GISوRSMajor Revise GISوRSMajor Revisions Needed GISوRSManuscript GISوRSMaterials and Methods GISوRSMendeley GISوRSMinor Revise GISوRSModern Language Association =MLA GISوRSOpen Acess GISوRSOriginality GISوRSPAPER GISوRSPaper writing GISوRSPersian Journal Citation Report GISوRSPJCR GISوRSProblem Statement GISوRSProQuest GISوRSReferences GISوRSReject GISوRSResearch (Journal) Paper GISوRSResults GISوRSReview Paper GISوRSReviewer GISوRSRevise GISوRSScholar One GISوRSScopus GISوRSSpringerSubject GISوRSSubmit GISوRSSupervisor GISوRSSupplementary materials/data GISوRSTheses and Dissertations GISوRSUnder review GISوRSVancouver system GISوRSwriting research paper GISوRSآزمون‌های پارامتریک GISوRSآزمون‌های ناپارامتریک GISوRSآشنایی با مقاله و ویژگی های آن GISوRSآموزش GIS در شیرازآموزش صفر تا صد مقاله نویسی GISوRSآموزش قدم به قدم نگارش مقاله علمی GISوRSآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال GISوRSآموزش مقاله ‏نویسی از مبتدی تا پیشرفته GISوRSادیتور GISوRSارتباطات علمی GISوRSارکان مقاله نویسی GIS و RSازمون ارشد GIS و RSازمون دکتری GIS و RSاستاد داور GISوRSاستاد راهنما GISوRSاستاد مشاور GISوRSاسکاپوس GISوRSاشپرینگر GISوRSاصالت موضوع GISوRSاصطلاحات مهم در ارسال مقاله GISوRSاصول جامع مقاله‏نویسی GIS و RSاصول سئو در مقاله نویسی GISوRSاغاز یک مقاله GISوRSاکسپت GISوRSالزویر GISوRSالگوی مقاله نویسی GIS و RSانتشارات آکادمیکاندنوت GISوRSانواع مقالات علمی GISوRSبهترین روش مقاله نویسی GIS و RSبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازبیان مشکلات GISوRSپایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا GISوRSپایگاه تامسون GISوRSپایگاه داده زمین مرجعپایگاه دانلود پایان‌نامه پروکوئست GISوRSپذیرش یک مقاله GISوRSپیوست GISوRSتحلیل های شبکهتکنیک های کاربردی در مقاله نویسی GISوRSتکنیک‌های آماری GISوRSتیتربندی مقاله GISوRSجداول و نمودارها درمقالات GISوRSجملات پرکاربرد در نتیجه گیری GISوRSچکيده تمام نما GISوRSچکيده راهنما GISوRSداوران ژورنال های ISI GISوRSدکتر سعید جوی زادهراز های پژوهشگری GISوRSرهنمودهایی برای نگارش جذاب GISوRSروش تحلیل سلسله مراتبیریجکت GISوRSسابمیت GISوRSساختار مقاله نویسی GISوRSساینس دایرکت GISوRSسرقت علمی-ادبی GISوRSسعید جوی زادهشاخص اچ GISوRSشبکه معابر شهریشرکت درکنفرانس‌ها GISوRSشناسایی مجلات معتبر علمی GISوRSشیوه انجمن روانشناسی آمریکا GISوRSشیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا GISوRSشیوه نامه شیکاگو GISوRSشیوه نامه ونکوور GISوRSشیوه های استناد برون متنی GISوRSشیوه های استناد درون متنی GISوRSضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI GISوRSضریب تأثیر جمعی GISوRSضریب تاثیر GISوRSطرح های آمایش در GISطریقه نوشتن مقاله GIS و RSفن مقاله نویسی و الگوی آن GISوRSفیلم آموزش مقاله نویسی ISI GISوRSفیلم آموزشی GISقواعد مقاله نویسی GIS و RSکامل ترین آموزش مقاله نویسی علمی GISوRSکتاب آموزشی gisکلمات کلیدی GISوRSگزارش نويسي پژوهش GIS و RSگزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی GISوRSگزارش‌های استنادی نشریات عربی GISوRSگزارشهای استنادی نشریات فارسی GISوRSگوگل اسکالر GISوRSلغات داغ GISوRSمبانی مقاله نویسی GISوRSمجلات معتبر GISوRSمحتوای اموزشی مقاله GISوRSمدرس مقاله نویسی GISوRSمدل های ریاضی GISوRSمدیریت بحران با استفاده از GISمراحل مقاله نویسی GIS و RSمعجون پژوهشگری GISوRSمقالات تحقیقاتی GIS و RSمقاله تاثیرگذار GISوRSمقاله نویسی در word GISوRSمکاتبات بین المللی در پژوهشگری GISوRSمندلی GISوRSموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینحوه کار با برنامه EndNote GISوRSنحوه کار با سامانه Google Scholar GISوRSنحوه کار با سامانه magiran GISوRSنحوه کار با سامانه WOS GISوRSنحوه کار با سامانه اسکوپوس (Scopus) GISوRSنرم افزار مقاله نویسی latex GISوRSنرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات GISوRSنشر آکادمیکنکات ضروری نگارش مطلوب یک مقاله GIS و RSنکات کلیدی در مقدمه نویسی مقاله GISوRSنکات مورد نظر ادیتور ژورنال GISوRSنگارش آکادمیک GISوRSنگارش مقاله مروری GISوRSهدف از ارزیابی توان شبکه معابر شهریوزن دهی در GIS

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید