سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج


سنجش عینی معیار‌های محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‌‌های فیزیکی شهروندان، با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی: شهر سنندج

چکیده
فعالیت‌‌ فیزیکی، یکی از مهمترین جنبه‌‌های زندگی است که مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی بسیاری را با خود به‌همراه دارد. با توجه به‌اهمیت فضای‌ عمومی ‌شهرها در وقوع ‌این فعالیت‌ها، موضوع توسعه محیط مصنوعی، به‌عنوان چارچوبی که بتواند فعالیت‌‌های فیزیکی را ترویج دهد، به یکی از مسائل مطرح در گفتمان‌ شهرسازی تبدیل شده ‌است. پژوهش حاضر، با هدف سنجش عینی کیفیت‌‌های تاثیرگذار محیطی بر فعالیت‌‌های فیزیکی ساکنان، در چهار محدوده منتخب، به شعاع 500 متر از بافت‌‌های چهارگانه شهر سنندج، انجام‌ شده است. با مروری بر پژوهش‌‌های پیشین، مولفه‌‌های تاثیرگذار محیطی بر ‌این فعالیت‌ها شناسایی و داده‌­‌های مربوط به هریک از آنها با ‌استفاده از لایه‌‌های شبکه ‌معابر و کاربری ‌اراضی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و در فرمول ارزیابی مربوط به هر‌ معیار، جاگذاری شده‌اند. ارزیابی‌‌های فوق، به‌صورت ترکیبی و در شاخص‌‌های اسمارتراک و شاخص قابلیت پیاده‌مداری، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس با مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از شاخص‌‌های یاد‌شده، محدوده‌‌های مورد بررسی به لحاظ پیاده‌مداری دسته‌بندی شده‌اند؛ داده‌‌های مربوط به فعالیت‌‌های فیزیکی 421 نفر از ساکنان نیز با استفاده از پرسشنامه، جمع‌آوری‌شده و در نرم‌افزار SPSS و از طریق آزمون واریانس، میانگین آنها محاسبه، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط بین آنها با کیفیت‌‌های پیاده‌مداری محیط بررسی شده است. نتایج حاصل از ‌این تحقیق، نشان‌دهنده اثرات بالقوه کیفیت‌‌های محیط بر فعالیت‌‌های فیزیکی ساکنان است.
واژگان کلیدی
طراحی شهری، فعالیت فیزیکی، روش‌‌های عینی، سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/25048

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید