مدیریت_خشکسالی_در_هزاره_سوم-min
مدیریت_خشکسالی_در_هزاره_سوم-min

عنوان کتاب

 مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

 • نویسنده : سعید جوی زاده | سارا کاویانی آهنگر
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : کاربرد gis در محیط زیست
 • سال انتشار :
 • قیمت : 45,000 تومان

سرفصل های کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

پیشگفتار

فصل اول

 • مروری بر مفاهیم خشکسالی
 • مقدمه
 • تعاریف خشکسالی
 • تعريف مفهومي خشكسالي
 • تعريف عملي خشكسالي
 • طبقه‌بندی خشکسالی
 • خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • انتشار خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • ويژگي‌هاي فضايي و زماني خشكسالي‌ها
 • آغاز و خاتمه خشكسالي
 • شدّت خشكسالي
 • فراواني خشكسالي
 • وسعت منطقه‌اي خشكسالي
 • دوره تناوبي رخداد خشكسالي
 • علل وقوع خشكسالي
 • فرونشيني هوا
 • نقش سلول‌هاي پرفشار
 • ارتباط بين ناهنجاري فشار
 • نقش دماي سطح دريا در ايجاد و تداوم هسته‌هاي پرفشار
 • موج‌هاي بلند در بادهاي غربي
 • اثر ناهمواری
 • نقش انسان
 • خشکسالی به عنوان یک بلایای طبیعی
 • شناسایی خشکسالی
 • استفاده از اقلیم‌شناسی گذشته در مطالعات خشکسالی
 • بازسازی حلقه‌های درختان برای مطالعه‌ی خشکسالی
 • استفاده از زمین‌های پیت برای مطالعات خشکسالی ‌هایی با قدمت قرن
 • روش‌هاي مطالعه خشكسالي
 • روش مطالعه بيلان آبي
 • روش‌هاي تحليل جريان
 • روش تحليل داده‌هاي بارندگي
 • روش‌هاي تحليل همديدي (سينوپتيك)
 • روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژيك و تاريخي
 • روش‌هاي سنجش از دور
 • نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی
 • تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی
 • نتیجه‌گیری

فصل دوم

 • بررسی مطالعات خشکسالی در ایران و جهان
 • نگاهی به مطالعات خشکسالی در جهان
 • نگاهی به مطالعات انجام شده در زمینهی خشکسالی در آمریکا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در اروپا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در آفریقا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در آسیا
 • بررسی مطالعات خشکسالی در ایران
 • بررسی خشکسالی کشاورزی در مرکز ایران
 • بررسی خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران
 • بررسی خشکسالی در شمال شرق ایران
 • بررسی خشکسالی در جنوب غرب ایران
 • بررسی منطقه ای خشکسالی در جنوب و جنوب شرق ایران
 • بررسی منطقه ای خشکسالی در شمال ایران

فصل سوم

 • شاخص های خشکسالی
 • شاخص‌های خشکسالی
 • روش استاندارد کردن يا نرمال کردن (Z)
 • کاربرد Z در مطالعات خشکسالي
 • شاخص ذخیره‌ی آب سطحی
 • شاخص شرایط پوشش گیاهی
 • بر مبنای رطوبت خاک
 • شاخص روان‌آب استانداردشده (SRI)
 • بر اساس سنجش از دور
 • پایش خشکسالی (DM)
 • شاخص دهک ها (DI)
 • شاخص خشکسالي بالم و مولي (BMDI )
 • شدت خشکسالي پالمر (PDSI)
 • شاخص ذخيره آب سطحي (SWSI)
 • شاخص درصد بارش نرمال (PNPI)
 • شاخص رطوبت محصول (CMI)
 • شاخص معيار بارندگي سالانه (SIAP)
 • شاخص ناهنجاري بارندگي (RAI)
 • شاخص کلاسه بندی دامنه بارش
 • شاخص بارش موثر (EPI)
 • شاخص SPI
 • آزمون دنباله‌ها (RU)
 • شاخص خشكسالي مؤثّر (EDI)
 • روش تاپسیس در رتبه بندی خشکسالی(TOPSIS)
 • کاربردی از روش DEA1 برای تعیین و رتبه بندی درجه خشکسالی
 • شاخص خشكسالي احيايي(RDI)
 • شاخص خشكسالي محصول خاص(CSDI)
 • شاخص خشکسالي پالفي (PAI)
 • شاخص پتانسيل آبي – زراعي (AHP)
 • الگوي زنجيره ماركف
 • تعیین دوره های خشک کوتاه مدت با استفاده از زنجیره مارکف مرتبه اول
 • مدل توزيع منطقه اي خشكسالي (RDDM)
 • روش هربست
 • رابطه‌ی بین خشکسالی و شاخص‌های اقلیمی بزر‌گ‌مقیاس
 • مثال‌هایی از خشکسالی ‌های دهه‌ای/بین‌سالی در ارتباط با شاخص‌های خشکسالی
 • رابطه‌ی بین خشکسالی کشاورزی و شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس

فصل چهارم

 • مروری بر مدل‌سازی خشکی
 • مقدمه
 • پیش‌بینی خشكسالي
 • متغیرهای ورودی
 • روش‌شناسی
 • خصوصیات احتمالی خشکی‌ها
 • آنالیز دوره‌ی بازگشت و فراوانی
 • آنالیز خشکی دومتغیری
 • مشخصه‌سازی خشکی چندمتغیره با استفاده از عضو رابط
 • آنالیز خشکی مکانی-زمانی
 • مدل‌سازی خشکی تحت سناریوهای تغییر اقلیم
 • به کارگیری مدل‌های هیدرولوژی بزرگ‌مقیاس برای سناریوهای تغییر اقلیم
 • به کارگیری سیستم شبیه‌سازی داده‌های زمینی برای مدل‌سازی خشکی
 • مدیریت خشکی
 • فاکتورهای مؤثر در مدیریت خشکی
 • رویکرد سیستم حمایت از تصمیم (DSS)/سیستم کارشناس
 • آنالیز تصمیم چند معیاری
 • نتیجه‌گیری

فصل پنجم

 • تکنیک هایی برای پیش بینی و پیش آگاهی خشکسالی کشاورزی
 • مقدمه
 • انواع پیش بینی از نظر مقیاس زمانی
 • پیش بینی های کوتاه مدت (Short Range Forecast)
 • پیش بینی های میان مدت (Middle Range Forecast)
 • پیش بینی های بلند مدت (Long Range Forecast)
 • دید گاههای مختلف در پیش آگاهی بلند مدت
 • دید گاههای پیش بیh3 فصلی مبتنی بر دور پیوندها
  • پديده ی ال نينو- نوسان جنوبي
  • شاخص هاي انسو
  • پديده ی نوسانات اطلس شمالي
  • دید گاههای پیش بیh3 فصلی ، مبتنی برمدل ها و شبیه سازی های اقلیمی
   • انواع مدل هاي اقليمي
   • مدل های آماری ـ احتمالی
   • روشهای ریز مقیاس نمایی
   • دینامیکی
   • تعیین تیپ های و الگوهای گردشی هوا (Weather typing)
   • تولید کنندههای دادههای هواشناسی استوکستیک
   • روش رگرسیون
   • معرفی سامانه ارزیابی و پیش آگاهی خشکسالی کشاورزی

   فصل ششم

   • سنجش از دور در خشکسالی
   • مقدمه
   • پيشينه تحقيق خشکسالی
   • مبانی دورسنجی و پردازش تصوير
   • ويژگيهای مطالعات دورسنجی
   • ويژگيهای سامانه‌های دورسنجی
   • محدوديتهای سامانه‌های دورسنجی
   • پيشرفت‌های بدست آمده در سامانه‌های دورسنجی
   • ويژگيهای طيفی پديده‌های مختلف محيطی
   • ويژگيهای طيفی آب
   • ويژگيهای طيفی خاک
   • رفتار طيفی سطوح و پوسته های شور
   • ويژگيهای طيفی گياهان
   • برهمکنش های تابش با مواد جامد و مايع
   • برهمکنش های تابش با گازها و هواويزها
   • روش‌‌شناسي مطالعه خشكسالي با سنجش از دور
   • روشهاي دورسنجی
   • شاخص‌هاي دورسنجی پوشش گياهي
   • شاخص‌هاي فیزیکی
   • شاخص‌هاي كاهش اثرات جوی
   • شاخص‌هاي كاهش اثر انواع خاك
   • شاخص هاي ارزيابی وضع پوشش گياهي با باندهای انعکاسی
   • شاخص هاي ارزيابی وضع محيطی با باندهای حرارتی
   • فازهای مختلف مطالعه خشکسالی در سنجش از دور
   • فاز آمادگی و شناسایی خشکسالی
   • فاز پيشگيري خشكسالي
   • فاز واكنش و کاهش اثر خشکسالی
   • ماهواره های هواشناسی
   • سري ماهواره‌هاي آمريكا
   • آماده سازی و پيش پردازش رقومی تصاوير ماهوارهای
   • تصحيح راديومتري يا تابش سنجی
   • تصحيح اثرات جوي
   • حذف ابر
   • تصحيح هندسي تصاوير AVHRR
   • بارزسازی تصاوير
   • تصاوير مرکب رنگی کاذب
   • بسط تصاوير
   • انجام فيلترها
   • آلبدو
   • توان تشعشعی
   • رطوبت سنجی با داده های دورسنجی
   • شاخص های گياهی و خشکسالی

   فصل هفتم

   • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت خشکسالی
   • مقدمه
   • مدل کردن دادههاي جغرافيايي
   • مدل برداري
   • مدل شبکهاي
   • مدل شبکه مثلثهاي نامنظم
   • تحليل مکاني پديده ها در زمان حال
   • پيشبيني تغييرات خشکسالي

   فصل هشتم

   • خشکسالی و طوفان‎های گردوغبار
   • مقدمه
   • طوفان‌های گردوغبار
   • عوامل تشکیل طوفان‌های گردوغبار
   • طوفان‌های گردوغبار و خشکسالی
   • سنجش از دور، خشکسالی و طوفان‌های گردوغبار
   • سنجش از دور و خشکسالی
   • شاخص هاي مبتني بر تك تصوير
   • شاخص هاي مبتني بر چند تصوير
   • تجربیات عملی سنجش از دور و طوفان های گرد و غبار
   • نتیجه گیری

   فصل نهم

   • مدیریت ریسک خشکسالی
   • مقدمه
   • مفهوم ریسک خشکسالی
   • چرخه مدیریت خشکسالی
   • مروری بر طبقه‌بندی روش‌های مدیریت خشکسالی در دنیا
   • دستورالعمل‌های مدیریت ریسک خشکسالی
   • برنامه 10 مرحله‌ای مرکز ملی کاهش خشکسالی آمریکا
   • خطی ‌مشی MEDROPLAN
   • چارچوب عملیاتی هیوگو (افق 2005-2015)
   • تجارب کشوهای مختلف دنیا در حوزه مدیریت ریسک خشکسالی
   • استرالیا
   • آمریکا
   • چین
   • وضعیت مدیریت ریسک خشکسالی در ایران
   • اقدامات پيشنهادي براي مقابله با پيامدهاي خشكسالي
   • راهكار‌هاي كاهش اثرات خشكسالی

   فصل دهم

   • خشکسالی و بحران آب در ایران و چالش های پیش رو
   • بحران آب و چالش ها
   • بازخواني برخي مشكلات موجود و آينده
   • بحران آب در ايران و برخي راهكارهاي مديريت مصرف
   • نگاهي بر وضعيت ايران از نظر شرایط اقليمي و جغرافيایی
   • منابع آب در جهان
   • منابع آب در ايران
   • پیامدهای برداشت بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی
   • عوامل اصلي مؤثر بر مديريت آب و تحولات آينده
   • افزايش جمعيت و شهرنشيني
   • افزايش سطح رفاه
   • توسعه كشاورزي
   • توسعه صنايع
   • مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي
   • تغییرات اقلیمی و پیامد های آن بر منابع آب
   • سازگاري به تغییر اقلیم
   • راهکارهای مؤثر مقابله با خشکسالی با تکیه بر نمونه های موردی
   • کم آبی و خشکسالی و چالش های پیش رو
   • چالش های پیش روی برنامه خشکسالی
   • موارد ضروری مدیریت خشکسالی ها
   • آسیب های خشکسالی بر توليدات گياهي
   • آسیب های خشکسالی بر دامپروری
   • ساماندهي اطلاعات و شناخت ابعاد مختلف خشكسالي
   • تدوين تجارب گذشته اعم از تجارب داخلي و خارجي

   فصل یازدهم

   • تأثير تلفيق پديده النينو-نوسانات جنوبي (ENSO) و دماي سطح آب خليج فارس بر خشکسالی كشور
   • مقدمه
   • شاخص دماي سطح آب
   • شاخص‌هاي اتمسفري و اقيانوسي النينيو-نوسانات جنوبي
   • اهداف‌
   • داده‌ها
   • روش‌هاي محاسباتي
   • ويژگيهاي آماري و ضريب تغيير پذيري بارش
   • تعيين فازهاي گرم و سرد ENSO
   • واكنش بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس و شاخص SOI
   • واكنش بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس در فاز گرم ENSO
   • تجزيه و تحليل ناپارامتري نوسانهاي PG-SST و بارش‌ در دوران گرم ENSO
   • برهم‌كنش فاز گرم ENSO و PG-SST در ايجاد خشكسالي و ترسالي
   • تغييرات بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس در فاز سرد ENSO
   • تاثير PG-SST بر احتمال برابر و بيشتر(Exceedence probability, EP)  بارش‌
   • نتيجه گيري

   فصل دوازدهم

   • محدودیت ها و موانع سازگاری در برابر خشکسالی
   • مقدمه
   • تبیین مفهوم ظرفیت سازگاری
   • ارتباط و پیوند میان مفاهیم آسیب پذیری، تاب آوری و ظرفیت سازگاری
   • آسیب پذیری
   • محدودیت ها و موانع سازگاری کشاورزان در برابر خشکسالی
   • نتیجه گیری

   فصل سیزدهم

   • اثرات خشکسالی بر مهاجرت
   • مقدمه
   • چالش هاي فراروي بخش آب شرب درجهان و ايران
   • عدم توازن بارندگي
   • محدوديت ذاتي آب
   • رشد جمعيت و مصرف
   • اثرات خشکسالی بر کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته
   • بررسي آسيب پذيري بخش دامپروري (و آبزيان) از خشكسالي
   • آسيب پذيري محصولات خسارت ديده زراعي و باغي از پديده خشكسالي
   • خشکسالی به دو حالت باعث مهاجرت می شود
   • خشکسالی و تخلیه مناطق مسکونی
   • خشکسالی و خلق نقاط مسکونی جدید

   فصل چهاردهم

   • خشکسالی و بيابان زايي
   • بیابان زایی
   • بیابان زایی معضل زیستی جهان گستر
   • بيابانزايي و تغيير پذيري آب و هوا
   • مکانیسم بازخورد دروني
   • واداشتهای بيروني
   • نتیجه گیری
   • منابع و مآخذ
   • واژه نامه

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. zorivare worilon

  excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.