مدیریت_خشکسالی_در_هزاره_سوم-min
مدیریت_خشکسالی_در_هزاره_سوم-min

عنوان کتاب

 مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

 • نویسنده : سعید جوی زاده | سارا کاویانی آهنگر
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : کاربرد gis در محیط زیست
 • سال انتشار :
 • قیمت : 45,000 تومان

سرفصل های کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم

پیشگفتار

فصل اول

 • مروری بر مفاهیم خشکسالی
 • مقدمه
 • تعاریف خشکسالی
 • تعريف مفهومي خشكسالي
 • تعريف عملي خشكسالي
 • طبقه‌بندی خشکسالی
 • خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • انتشار خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • ويژگي‌هاي فضايي و زماني خشكسالي‌ها
 • آغاز و خاتمه خشكسالي
 • شدّت خشكسالي
 • فراواني خشكسالي
 • وسعت منطقه‌اي خشكسالي
 • دوره تناوبي رخداد خشكسالي
 • علل وقوع خشكسالي
 • فرونشيني هوا
 • نقش سلول‌هاي پرفشار
 • ارتباط بين ناهنجاري فشار
 • نقش دماي سطح دريا در ايجاد و تداوم هسته‌هاي پرفشار
 • موج‌هاي بلند در بادهاي غربي
 • اثر ناهمواری
 • نقش انسان
 • خشکسالی به عنوان یک بلایای طبیعی
 • شناسایی خشکسالی
 • استفاده از اقلیم‌شناسی گذشته در مطالعات خشکسالی
 • بازسازی حلقه‌های درختان برای مطالعه‌ی خشکسالی
 • استفاده از زمین‌های پیت برای مطالعات خشکسالی ‌هایی با قدمت قرن
 • روش‌هاي مطالعه خشكسالي
 • روش مطالعه بيلان آبي
 • روش‌هاي تحليل جريان
 • روش تحليل داده‌هاي بارندگي
 • روش‌هاي تحليل همديدي (سينوپتيك)
 • روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژيك و تاريخي
 • روش‌هاي سنجش از دور
 • نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی
 • تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی
 • نتیجه‌گیری

فصل دوم

 • بررسی مطالعات خشکسالی در ایران و جهان
 • نگاهی به مطالعات خشکسالی در جهان
 • نگاهی به مطالعات انجام شده در زمینهی خشکسالی در آمریکا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در اروپا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در آفریقا
 • نگاهی به فعالیت های انجام شده در زمینه مطالعه خشکسالی در آسیا
 • بررسی مطالعات خشکسالی در ایران
 • بررسی خشکسالی کشاورزی در مرکز ایران
 • بررسی خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران
 • بررسی خشکسالی در شمال شرق ایران
 • بررسی خشکسالی در جنوب غرب ایران
 • بررسی منطقه ای خشکسالی در جنوب و جنوب شرق ایران
 • بررسی منطقه ای خشکسالی در شمال ایران

فصل سوم

 • شاخص های خشکسالی
 • شاخص‌های خشکسالی
 • روش استاندارد کردن يا نرمال کردن (Z)
 • کاربرد Z در مطالعات خشکسالي
 • شاخص ذخیره‌ی آب سطحی
 • شاخص شرایط پوشش گیاهی
 • بر مبنای رطوبت خاک
 • شاخص روان‌آب استانداردشده (SRI)
 • بر اساس سنجش از دور
 • پایش خشکسالی (DM)
 • شاخص دهک ها (DI)
 • شاخص خشکسالي بالم و مولي (BMDI )
 • شدت خشکسالي پالمر (PDSI)
 • شاخص ذخيره آب سطحي (SWSI)
 • شاخص درصد بارش نرمال (PNPI)
 • شاخص رطوبت محصول (CMI)
 • شاخص معيار بارندگي سالانه (SIAP)
 • شاخص ناهنجاري بارندگي (RAI)
 • شاخص کلاسه بندی دامنه بارش
 • شاخص بارش موثر (EPI)
 • شاخص SPI
 • آزمون دنباله‌ها (RU)
 • شاخص خشكسالي مؤثّر (EDI)
 • روش تاپسیس در رتبه بندی خشکسالی(TOPSIS)
 • کاربردی از روش DEA1 برای تعیین و رتبه بندی درجه خشکسالی
 • شاخص خشكسالي احيايي(RDI)
 • شاخص خشكسالي محصول خاص(CSDI)
 • شاخص خشکسالي پالفي (PAI)
 • شاخص پتانسيل آبي – زراعي (AHP)
 • الگوي زنجيره ماركف
 • تعیین دوره های خشک کوتاه مدت با استفاده از زنجیره مارکف مرتبه اول
 • مدل توزيع منطقه اي خشكسالي (RDDM)
 • روش هربست
 • رابطه‌ی بین خشکسالی و شاخص‌های اقلیمی بزر‌گ‌مقیاس
 • مثال‌هایی از خشکسالی ‌های دهه‌ای/بین‌سالی در ارتباط با شاخص‌های خشکسالی
 • رابطه‌ی بین خشکسالی کشاورزی و شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس

فصل چهارم

 • مروری بر مدل‌سازی خشکی
 • مقدمه
 • پیش‌بینی خشكسالي
 • متغیرهای ورودی
 • روش‌شناسی
 • خصوصیات احتمالی خشکی‌ها
 • آنالیز دوره‌ی بازگشت و فراوانی
 • آنالیز خشکی دومتغیری
 • مشخصه‌سازی خشکی چندمتغیره با استفاده از عضو رابط
 • آنالیز خشکی مکانی-زمانی
 • مدل‌سازی خشکی تحت سناریوهای تغییر اقلیم
 • به کارگیری مدل‌های هیدرولوژی بزرگ‌مقیاس برای سناریوهای تغییر اقلیم
 • به کارگیری سیستم شبیه‌سازی داده‌های زمینی برای مدل‌سازی خشکی
 • مدیریت خشکی
 • فاکتورهای مؤثر در مدیریت خشکی
 • رویکرد سیستم حمایت از تصمیم (DSS)/سیستم کارشناس
 • آنالیز تصمیم چند معیاری
 • نتیجه‌گیری

فصل پنجم

 • تکنیک هایی برای پیش بینی و پیش آگاهی خشکسالی کشاورزی
 • مقدمه
 • انواع پیش بینی از نظر مقیاس زمانی
 • پیش بینی های کوتاه مدت (Short Range Forecast)
 • پیش بینی های میان مدت (Middle Range Forecast)
 • پیش بینی های بلند مدت (Long Range Forecast)
 • دید گاههای مختلف در پیش آگاهی بلند مدت
 • دید گاههای پیش بیh3 فصلی مبتنی بر دور پیوندها
  • پديده ی ال نينو- نوسان جنوبي
  • شاخص هاي انسو
  • پديده ی نوسانات اطلس شمالي
  • دید گاههای پیش بیh3 فصلی ، مبتنی برمدل ها و شبیه سازی های اقلیمی
   • انواع مدل هاي اقليمي
   • مدل های آماری ـ احتمالی
   • روشهای ریز مقیاس نمایی
   • دینامیکی
   • تعیین تیپ های و الگوهای گردشی هوا (Weather typing)
   • تولید کنندههای دادههای هواشناسی استوکستیک
   • روش رگرسیون
   • معرفی سامانه ارزیابی و پیش آگاهی خشکسالی کشاورزی

   فصل ششم

   • سنجش از دور در خشکسالی
   • مقدمه
   • پيشينه تحقيق خشکسالی
   • مبانی دورسنجی و پردازش تصوير
   • ويژگيهای مطالعات دورسنجی
   • ويژگيهای سامانه‌های دورسنجی
   • محدوديتهای سامانه‌های دورسنجی
   • پيشرفت‌های بدست آمده در سامانه‌های دورسنجی
   • ويژگيهای طيفی پديده‌های مختلف محيطی
   • ويژگيهای طيفی آب
   • ويژگيهای طيفی خاک
   • رفتار طيفی سطوح و پوسته های شور
   • ويژگيهای طيفی گياهان
   • برهمکنش های تابش با مواد جامد و مايع
   • برهمکنش های تابش با گازها و هواويزها
   • روش‌‌شناسي مطالعه خشكسالي با سنجش از دور
   • روشهاي دورسنجی
   • شاخص‌هاي دورسنجی پوشش گياهي
   • شاخص‌هاي فیزیکی
   • شاخص‌هاي كاهش اثرات جوی
   • شاخص‌هاي كاهش اثر انواع خاك
   • شاخص هاي ارزيابی وضع پوشش گياهي با باندهای انعکاسی
   • شاخص هاي ارزيابی وضع محيطی با باندهای حرارتی
   • فازهای مختلف مطالعه خشکسالی در سنجش از دور
   • فاز آمادگی و شناسایی خشکسالی
   • فاز پيشگيري خشكسالي
   • فاز واكنش و کاهش اثر خشکسالی
   • ماهواره های هواشناسی
   • سري ماهواره‌هاي آمريكا
   • آماده سازی و پيش پردازش رقومی تصاوير ماهوارهای
   • تصحيح راديومتري يا تابش سنجی
   • تصحيح اثرات جوي
   • حذف ابر
   • تصحيح هندسي تصاوير AVHRR
   • بارزسازی تصاوير
   • تصاوير مرکب رنگی کاذب
   • بسط تصاوير
   • انجام فيلترها
   • آلبدو
   • توان تشعشعی
   • رطوبت سنجی با داده های دورسنجی
   • شاخص های گياهی و خشکسالی

   فصل هفتم

   • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت خشکسالی
   • مقدمه
   • مدل کردن دادههاي جغرافيايي
   • مدل برداري
   • مدل شبکهاي
   • مدل شبکه مثلثهاي نامنظم
   • تحليل مکاني پديده ها در زمان حال
   • پيشبيني تغييرات خشکسالي

   فصل هشتم

   • خشکسالی و طوفان‎های گردوغبار
   • مقدمه
   • طوفان‌های گردوغبار
   • عوامل تشکیل طوفان‌های گردوغبار
   • طوفان‌های گردوغبار و خشکسالی
   • سنجش از دور، خشکسالی و طوفان‌های گردوغبار
   • سنجش از دور و خشکسالی
   • شاخص هاي مبتني بر تك تصوير
   • شاخص هاي مبتني بر چند تصوير
   • تجربیات عملی سنجش از دور و طوفان های گرد و غبار
   • نتیجه گیری

   فصل نهم

   • مدیریت ریسک خشکسالی
   • مقدمه
   • مفهوم ریسک خشکسالی
   • چرخه مدیریت خشکسالی
   • مروری بر طبقه‌بندی روش‌های مدیریت خشکسالی در دنیا
   • دستورالعمل‌های مدیریت ریسک خشکسالی
   • برنامه 10 مرحله‌ای مرکز ملی کاهش خشکسالی آمریکا
   • خطی ‌مشی MEDROPLAN
   • چارچوب عملیاتی هیوگو (افق 2005-2015)
   • تجارب کشوهای مختلف دنیا در حوزه مدیریت ریسک خشکسالی
   • استرالیا
   • آمریکا
   • چین
   • وضعیت مدیریت ریسک خشکسالی در ایران
   • اقدامات پيشنهادي براي مقابله با پيامدهاي خشكسالي
   • راهكار‌هاي كاهش اثرات خشكسالی

   فصل دهم

   • خشکسالی و بحران آب در ایران و چالش های پیش رو
   • بحران آب و چالش ها
   • بازخواني برخي مشكلات موجود و آينده
   • بحران آب در ايران و برخي راهكارهاي مديريت مصرف
   • نگاهي بر وضعيت ايران از نظر شرایط اقليمي و جغرافيایی
   • منابع آب در جهان
   • منابع آب در ايران
   • پیامدهای برداشت بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی
   • عوامل اصلي مؤثر بر مديريت آب و تحولات آينده
   • افزايش جمعيت و شهرنشيني
   • افزايش سطح رفاه
   • توسعه كشاورزي
   • توسعه صنايع
   • مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي
   • تغییرات اقلیمی و پیامد های آن بر منابع آب
   • سازگاري به تغییر اقلیم
   • راهکارهای مؤثر مقابله با خشکسالی با تکیه بر نمونه های موردی
   • کم آبی و خشکسالی و چالش های پیش رو
   • چالش های پیش روی برنامه خشکسالی
   • موارد ضروری مدیریت خشکسالی ها
   • آسیب های خشکسالی بر توليدات گياهي
   • آسیب های خشکسالی بر دامپروری
   • ساماندهي اطلاعات و شناخت ابعاد مختلف خشكسالي
   • تدوين تجارب گذشته اعم از تجارب داخلي و خارجي

   فصل یازدهم

   • تأثير تلفيق پديده النينو-نوسانات جنوبي (ENSO) و دماي سطح آب خليج فارس بر خشکسالی كشور
   • مقدمه
   • شاخص دماي سطح آب
   • شاخص‌هاي اتمسفري و اقيانوسي النينيو-نوسانات جنوبي
   • اهداف‌
   • داده‌ها
   • روش‌هاي محاسباتي
   • ويژگيهاي آماري و ضريب تغيير پذيري بارش
   • تعيين فازهاي گرم و سرد ENSO
   • واكنش بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس و شاخص SOI
   • واكنش بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس در فاز گرم ENSO
   • تجزيه و تحليل ناپارامتري نوسانهاي PG-SST و بارش‌ در دوران گرم ENSO
   • برهم‌كنش فاز گرم ENSO و PG-SST در ايجاد خشكسالي و ترسالي
   • تغييرات بارش زمستانه به دماي سطح‌آب خليج‌فارس در فاز سرد ENSO
   • تاثير PG-SST بر احتمال برابر و بيشتر(Exceedence probability, EP)  بارش‌
   • نتيجه گيري

   فصل دوازدهم

   • محدودیت ها و موانع سازگاری در برابر خشکسالی
   • مقدمه
   • تبیین مفهوم ظرفیت سازگاری
   • ارتباط و پیوند میان مفاهیم آسیب پذیری، تاب آوری و ظرفیت سازگاری
   • آسیب پذیری
   • محدودیت ها و موانع سازگاری کشاورزان در برابر خشکسالی
   • نتیجه گیری

   فصل سیزدهم

   • اثرات خشکسالی بر مهاجرت
   • مقدمه
   • چالش هاي فراروي بخش آب شرب درجهان و ايران
   • عدم توازن بارندگي
   • محدوديت ذاتي آب
   • رشد جمعيت و مصرف
   • اثرات خشکسالی بر کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته
   • بررسي آسيب پذيري بخش دامپروري (و آبزيان) از خشكسالي
   • آسيب پذيري محصولات خسارت ديده زراعي و باغي از پديده خشكسالي
   • خشکسالی به دو حالت باعث مهاجرت می شود
   • خشکسالی و تخلیه مناطق مسکونی
   • خشکسالی و خلق نقاط مسکونی جدید

   فصل چهاردهم

   • خشکسالی و بيابان زايي
   • بیابان زایی
   • بیابان زایی معضل زیستی جهان گستر
   • بيابانزايي و تغيير پذيري آب و هوا
   • مکانیسم بازخورد دروني
   • واداشتهای بيروني
   • نتیجه گیری
   • منابع و مآخذ
   • واژه نامه

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مدیریت خشکسالی در هزاره سوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.