پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. GIS را از سایر انواع سیستم‌های کامپیوتری متمایز نمائید.
 2. مقاصدی که GIS ممکن است برای آنها قابل اجرا باشد درک نمائید.
 3. در مورد نقش GIS در تحقیقات، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیستی بحث کنید.
 4. فرایند حل مشکلات محیط زیست را با GIS شرح دهید.
 5. ویژگی‌های کلیدی طیف وسیعی از نرم افزارهای GIS اختصاصی و منبع در دسترس را که در حال حاضر برای مطالعات محیط زیستی موجود است تشریح کنید.
 6. با محیط نرم افزاری ArcGIS آشنا شوید.

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. درک روشهای مختلف جمع آوری داده‌های مکانی را درک نمائید.
 2. اصول و روشهای انتقال داده‌های مکانی را شرح دهید.
 3. فرمت‌های مختلف داده‌های مکانی و اعمال مکانیسم‌های مناسب برای انتقال داده‌های مکانی را تشخیص دهید.
 4. مهارت‌های اساسی برای ویرایش داده‌های مکانی را درک نمائید.
 5. مفاهیم کیفیت داده‌های مکانی را درک نمائید.
 6. خطاهای احتمالی در داده‌های مکانی را توصیف کنید.

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. توضیح مشخصات داده‌های مکانی
 2. مفهوم سازی مکان جغرافیایی با شی ء و منظر میدان
 3. درک مفاهیم مقیاس نقشه، تعمیم نقشه و تأثیرات آنها بر نمایش مکان جغرافیایی
 4. درک چگونگی تعریف و اندازه گیری داده‌های مکانی در سیستم‌های مختصات جغرافیایی و پیش بینی شده
 5. انتخاب نقشه‌های مناسب و سیستم‌های مختصات پیش بینی شده برای برنامه‌های کاربردی خاص GIS
 6. شناسایی و تبدیل سیستم‌های ارجاع جغرافیایی مرتبط با داده‌های مکانی در GIS
 7. اطلاع از نحوه نمایش، ساختار و سازماندهی داده‌های مکانی با استفاده از رایانه
 8. درک تفاوت بین نمایش بردار و تصادفی و مقایسه مزایا و معایب آنها
 9. درک نحوه مدیریت داده‌های مکانی در پایگاه داده‌های مکانی

.

فرهنگ سازمانی

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. درک مفهوم تجزیه و تحلیل مکانی و مدل سازی
 2. توضیح دهید که چگونه داده‌های مکانی را می‌توان بر اساس ویژگی‌ها و مکان‌ها بازیابی کرد.
 3. توضیح و بکارگیری روشهای طبقه بندی داده‌ها
 4. تفاوت بین فاصله اقلیدسی ساده ، فاصله هزینه و فاصله شبکه ، و همچنین نحوه اندازه گیری آنها را درک کنید.
 5. درک اصل تجزیه و تحلیل پوشش و کاربرد از آن در ادغام داده‌های مکانی
 6. درک اصل جبر نقشه ، و اعمال جبر نقشه در ساختمان مدل با داده‌های مکانی
 7. مفروضات و تکنیک‌های درون یابی مکانی را توضیح دهید و آنها را برای تجزیه و تحلیل و مدل سازی داده‌های محیطی به کار بگیرید.

.

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. درک کنید که تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی اکتشافی درباره چیست.
 2. تفاوت بین آمار مکانی و غیر مکانی را شرح دهید.
 3. انتخاب و استفاده از روشهای نمونه گیری مکانی
 4. درک مسائل مربوط به طراحی نمونه برداری مکانی
 5. آشنایی با نحوه توصیف و اندازه گیری توزیع مکانی
 6. درک نحوه تشخیص الگوهای مکانی
 7. درک روشهای آماری مکانی برای شناسایی خوشه‌های فضایی
 8. توضیح مفهوم خود همبستگی مکانی
 9. ایجاد مدل‌هایی برای توصیف روابط فضایی
 10. درک مفروضات مربوط به تکنیک‌های مختلف آماری فضایی
 11. تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل آماری فضایی

.

فرهنگ سازمانی

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 1. درک ویژگی‌های داده‌های سنجش از راه دور دیجیتال
 2. درک اصول اولیه سنجش از دور
 3. شناسایی سیستم‌های سنجش از دور محبوب برای نظارت بر محیط زیست
 4. اعمال عملیات تجزیه و تحلیل تصویر دیجیتال برای پردازش تصاویر سنجش از دور
 5. انجام طبقه بندی کاربری / پوشش زمین با تصاویر ماهواره ای و ارزیابی دقت طبقه بندی

.

مقدمه
فصل اول: مروری بر سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی
 • مروری بر GIS
 • اهداف یادگیری
 • مقدمه ای بر GIS
 • GIS چیست؟
 • اجزای GIS
 • ورودی داده‌های مکانی
 • ذخیره و مدیریت داده‌های مکانی
 • ویرایش داده‌های مکانی
 • تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی
 • نهرها و (ب) مجاورت با نهرها
 • خروجی داده‌های فضایی
 • GIS برای برنامه‌های کاربردی محیط زیست از دیدگاه تاریخی
 • نقش GIS در تحقیقات محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی
 • موجودی و نظارت
 • تجزیه و تحلیل و مدل سازی
 • تجسم و ارتباط
 • چارچوب کلی برای حل مشکلات محیط زیست با GIS
 • تعریف مشکل
 • ساختاربندی مشکل
 • جمع آوری و آماده سازی داده‌ها
 • طراحی فرآیند راه حل
 • پیاده سازی فرآیند حل و انتقال نتایج
 • نرم افزار GIS
 • تقسیم بندی نرم افزارهای GIS
 • نرم افزار اختصاصی GIS
 • ArcGIS
 • IDRISI
 • MapInfo
 • GeoMedia
 • Maptitude
 • نرم افزار GIS منبع باز
 • GRASS
 • GDAL/OGR
 • GIS کوانتومی
 • منبع باز MapGuide
 • GeoTools
 • روند ARCGIS رومیزی
 • آغاز ArcMap
 • عناصر صفحه ArcMap
 • افزودن و حذف مجموعه داده‌های مکانی
 • استفاده از ArcToolbox
 • ذخیره و باز کردن اطلاعات نقشه
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
فصل دوم: داده‌های مکانی و مدیریت داده ها
 • اهداف یادگیری
 • 2-1-ماهیت داده‌های مکانی
 • مفهوم سازی مکان جغرافیایی
 • مقیاس نقشه و وضوح مکانی
 • تعمیم ویژگی‌های جغرافیایی
 • سیستمهای زمین مرجع
 • شکل زمین
 • سیستم‌های مختصات جغرافیایی
 • تغییر سیستم مختصات جغرافیایی
 • سیستم‌های مختصات پیش بینی شده
 • پیش بینی نقشه
 • اعوجاج در پیش بینی نقشه
 • ایجاد سیستم مختصات پیش بینی شده 102
 • سیستم Universal Transverse Mercator (UTM) 105
 • استفاده از ابزار پروژه در حال پرواز
 • تغییر سیستم مختصات قاب داده
 • سفارشی سازی سیستم مختصات
 • مدلهای داده مکانی
 • مدل داده وکتور
 • شبکه نامنظم مثلثی (TIN)
 • مدل داده‌های رستری
 • کدگذاری سلول به سلول
 • رمزگذاری طول اجرا
 • ساختار داده درختی
 • مدل داده‌های شی گرا
 • مدیریت پایگاه داده‌های مکانی
 • پایگاه‌های داده رابطه ای
 • پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه جغرافیایی
 • پایگاه‌های داده رابطه ای
 • 2-3-خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • منابع
فصل سوم: ورودی و ویرایش داده‌های مکانی
 • اهداف یادگیری
 • تصویر داده‌های مکانی
 • ضبط داده‌های برداری
 • ورودی صفحه کلید
 • رقومی کردن
 • نقشه برداری میدانی
 • فتوگرامتری و اسکن لیزری
 • ضبط داده‌های رستر
 • انتقال داده‌های مکانی
 • تبدیل KML به فایل geodatabase
 • تبدیل GPX به کلاس ویژگی
 • تبدیل WFS به کلاس ویژگی
 • تغییر داده‌های مکانی
 • تبدیل بین برداری و رستری
 • تبدیل هندسی
 • ورق لاستیکی
 • تحول شباهت
 • تبدیل افین
 • تبدیل فرافکنی
 • خطاهای باقیمانده و ریشه میانگین مربعات خطا در تبدیل هندسی
 • تطبیق لبه
 • ساده سازی خط
 • ویرایش داده‌های مکانی
 • ویرایش ویژگی‌های فردی
 • در کادر گفتگوی Snapping Options:
 • تغییر شکل ویژگی با ویرایش رئوس
 • تقسیم ویژگی
 • گسترش خطوط
 • حذف ویژگی ها
 • ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک
 • انتخاب عناصر توپولوژی برای ویرایش
 • جابجایی عنصر توپولوژی
 • اصلاح یک لبه توپولوژیکی
 • تغییر شکل یک لبه توپولوژیکی
 • تراز کردن یک لبه برای مطابقت با لبه دیگر
 • بازسازی توپولوژی
 • ویرایش با قوانین توپولوژی
 • ساخت و تایید توپولوژی
 • اصلاح توپولوژی
 • رفع خطاهای توپولوژیکی
 • ویرایش داده‌های جدول مشخصات
 • ویرایش ویژگی ها
 • ویرایش مقادیر ویژگی
 • کیفیت داده‌های مکانی
 • اندازه گیری کیفیت داده‌های مکانی
 • دقت
 • دقت
 • ثبات
 • کامل بودن
 • منابع اصلی خطا در داده‌های مکانی
 • خطا در داده‌های منبع
 • خطا در رمزگذاری و تبدیل داده ها
 • استانداردهای فراداده
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات :
 • REFERENCES
فصل چهار: تجزیه و تحلیل مکانی
 • اهداف یادگیری
 • محدوده تجزیه و تحلیل و مدل سازی مکانی
 • جستجوی مکانی و طبقه بندی مجدد
 • جستجوی مکانی
 • جستجو بر اساس ویژگی
 • جستجو براساس مکان
 • طبقه بندی مجدد
 • اندازه گیری هندسی و فاصله
 • اندازه گیری هندسی
 • طول
 • محیط و مساحت
 • شکل
 • بافر کردن
 • سطح فاصله
 • مسیر کم هزینه
 • فاصله شبکه
 • تجزیه و تحلیل کلی و جبر نقشه
 • همپوشانی بردار
 • همپوشانی رستر
 • همگرائی مکانی
 • IDW
 • مجاورت طبیعی
 • سطح روند
 • اسپلاین
 • اسپلین منظم
 • اسپلاین با تنش
 • کریجینگ
 • کریجینگ معمولی
 • کریجینگ جهانی
 • ارزیابی دقیق و منابع خطا
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • REFERENCES
فصل پنجم: اکتشاف داده‌های مکانی با آمار
 • اهداف یادگیری
 • تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی اکتشافی
 • نمونه برداری مکانی
 • روشهای نمونه گیری مکانی
 • اندازه نمونه
 • اقدامات توزیع مکانی
 • اقدامات گرایش مرکزی
 • اقدامات پراکندگی
 • تجزیه و تحلیل الگوهای فضایی
 • آزمایش اهمیت الگوهای فضایی
 • نمرات
 • تجزیه و تحلیل نزدیکترین همسایه
 • Global Moran’s I
 • تشخیص خوشه‌های مکانی
 • Local Moran’s I
 • Getis-Ord (تجزیه و تحلیل نقطه داغ)
 • مدل سازی روابط مکانی
 • رگرسیون ساده
 • آزمون اهمیت رگرسیون ساده
 • رگرسیون چندگانه
 • رگرسیون وزن جغرافیایی
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • REFERENCES
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده‌های سنجش از دور
 • اهداف یادگیری
 • طبیعت سنجش از دور اطلاعات
 • ویژگی‌های تابش الکترومغناطیسی
 • برهم کنش تابش الکترومغناطیسی با ماده
 • انواع داده‌های سنجش از دور
 • عکس‌های هوایی
 • تصاویر چند طیفی و فراطیفی
 • تصاویر IR حرارتی
 • داده‌های رادار و LiDAR
 • پیش پردازش تصویر
 • کالیبراسیون هندسی
 • کالیبراسیون رادیومتری
 • تبدیل DN به درخشندگی
 • اصلاح ارتفاع خورشید
 • تبدیل تابش به بازتابندگی
 • افزایش کیفیت عکس
 • ترکیب باند
 • تیز کردن پان
 • کشش کنتراست
 • فیلتر فضایی
 • کادر 6-7 کشش کنتراست در ArcGIS
 • کاربردی
 • انتقال تصویر
 • نسبت باند
 • تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
 • طبقه بندی تصویر
 • طبقه بندی تحت نظارت
 • طبقه بندی کننده موازی موازی
 • طبقه بندی حداکثر احتمال
 • طبقه بندی بدون نظارت
 • ارزیابی دقیق
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • منابع
کاربرد GIS در محیط زیست- جلد اول
کاربرد GIS در محیط زیست- جلد اول

عنوان کتاب

کاربرد GIS در محیط زیست- جلداول

 • نویسنده : سعید جوی زاده | شهناز تیموری | فاطمه حسین پور فرزانه
 • مترجمین : -
 • گوینده : -
 • موضوع : کاربرد gis در محیط زیست
 • سال انتشار :
 • قیمت : 150,000 تومان

توضیحات کتاب

پس از مطالعه این کتاب شما قادر خواهید بود :

 • درک ویژگی های داده های سنجش از راه دور دیجیتال
 • درک اصول اولیه سنجش از دور
 • شناسایی سیستم های سنجش از دور محبوب برای نظارت بر محیط زیست
 • اعمال عملیات تجزیه و تحلیل تصویر دیجیتال برای پردازش تصاویر سنجش از دور
 • انجام طبقه بندی کاربری / پوشش زمین با تصاویر ماهواره ای و ارزیابی دقت طبقه بندی
 • درک داده های دیجیتالی زمین
 • شناسایی منابع داده های زمین
 • روش هایی را برای تجسم داده های زمین ترسیم کنید
 • دانستن نحوه محاسبه ویژگی های توپوگرافی
 • تولید پروفایل زمین
 • توضیح اصل تجزیه و تحلیل دید
 • درک اصول نقشه برداری تابش خورشید
 • درک کاربردهای تحلیل زمین در مطالعات محیطی
 • توصیف عناصر اساسی نقشه
 • درک انواع مختلف بازنمایی های نقشه برداری
 • توضیح روند طراحی نقشه
 • درک اصول طراحی نقشه
 • درک و بکارگیری مفهوم سلسله مراتب بصری در طراحی نقشه
 • ارزیابی انتقادی طرح های نقشه
 • طراحی و ساخت نقشه های چاپ با کیفیت
 • درک ماهیت تجزیه و تحلیل چند متغیره
 • ارائه راهکارهایی برای نزدیک شدن به نقشه برداری چند متغیره
 • تهیه نقشه های تعاملی و متحرک
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
 • اجزای اصلی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره را شرح دهید.
 • با تکنیک های رایج تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره آشنا باشید.
 • درک کنید که چگونه می توان از تجزیه و تحلیل چند معیاره برای ادغام اطلاعات فنی ، دانش علمی و قضاوت های ارزشمند برای حمایت از تصمیم گیری استفاده کرد.
 • درک مفاهیم اساسی اتوماتای ​​سلولی و مدل سازی مبتنی بر عامل و شناسایی کاربردهای بالقوه زیست محیطی.
 • توصیف اصل مدل سازی وزن شواهد و کاربردهای بالقوه زیست محیطی
 • توضیح اصل شبکه عصبی، قدرت و ضعف آن و کاربردهای بالقوه زیست محیطی
 • می دانید که چگونه مدل ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در GIS پیاده سازی می شوند.
 • درک گستردگی و تطبیق پذیری کاربردهای GIS در علوم محیطی
 • توضیح دهید که چگونه می توان با استفاده از GIS و داده های مکانی به مطالعات زیست محیطی ارزش افزوده کرد.
 • درک کنید که چگونه می توان GIS را در هیدرولوژی، اکولوژی، علم استفاده از زمین، علوم جوی و سایر زمینه های نماینده علوم محیطی به کار برد.
 • از نقش GIS در تصمیم گیری های زیست محیطی قدردانی کنید.
 • برنامه های کاربردی زیست محیطی GIS خود را توسعه دهید.
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

سرفصل های کتاب کاربرد GIS در محیط زیست- جلددوم

مقدمه
فصل اول: مروری بر سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی
 • مروری بر GIS
 • اهداف یادگیری
 • مقدمه ای بر GIS
 • GIS چیست؟
 • اجزای GIS
 • ورودی داده‌های مکانی
 • ذخیره و مدیریت داده‌های مکانی
 • ویرایش داده‌های مکانی
 • تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی
 • نهرها و (ب) مجاورت با نهرها
 • خروجی داده‌های فضایی
 • GIS برای برنامه‌های کاربردی محیط زیست از دیدگاه تاریخی
 • نقش GIS در تحقیقات محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی
 • موجودی و نظارت
 • تجزیه و تحلیل و مدل سازی
 • تجسم و ارتباط
 • چارچوب کلی برای حل مشکلات محیط زیست با GIS
 • تعریف مشکل
 • ساختاربندی مشکل
 • جمع آوری و آماده سازی داده‌ها
 • طراحی فرآیند راه حل
 • پیاده سازی فرآیند حل و انتقال نتایج
 • نرم افزار GIS
 • تقسیم بندی نرم افزارهای GIS
 • نرم افزار اختصاصی GIS
 • ArcGIS
 • IDRISI
 • MapInfo
 • GeoMedia
 • Maptitude
 • نرم افزار GIS منبع باز
 • GRASS
 • GDAL/OGR
 • GIS کوانتومی
 • منبع باز MapGuide
 • GeoTools
 • روند ARCGIS رومیزی
 • آغاز ArcMap
 • عناصر صفحه ArcMap
 • افزودن و حذف مجموعه داده‌های مکانی
 • استفاده از ArcToolbox
 • ذخیره و باز کردن اطلاعات نقشه
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
فصل دوم: داده‌های مکانی و مدیریت داده ها
 • اهداف یادگیری
 • 2-1-ماهیت داده‌های مکانی
 • مفهوم سازی مکان جغرافیایی
 • مقیاس نقشه و وضوح مکانی
 • تعمیم ویژگی‌های جغرافیایی
 • سیستمهای زمین مرجع
 • شکل زمین
 • سیستم‌های مختصات جغرافیایی
 • تغییر سیستم مختصات جغرافیایی
 • سیستم‌های مختصات پیش بینی شده
 • پیش بینی نقشه
 • اعوجاج در پیش بینی نقشه
 • ایجاد سیستم مختصات پیش بینی شده 102
 • سیستم Universal Transverse Mercator (UTM) 105
 • استفاده از ابزار پروژه در حال پرواز
 • تغییر سیستم مختصات قاب داده
 • سفارشی سازی سیستم مختصات
 • مدلهای داده مکانی
 • مدل داده وکتور
 • شبکه نامنظم مثلثی (TIN)
 • مدل داده‌های رستری
 • کدگذاری سلول به سلول
 • رمزگذاری طول اجرا
 • ساختار داده درختی
 • مدل داده‌های شی گرا
 • مدیریت پایگاه داده‌های مکانی
 • پایگاه‌های داده رابطه ای
 • پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه جغرافیایی
 • پایگاه‌های داده رابطه ای
 • 2-3-خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • منابع
فصل سوم: ورودی و ویرایش داده‌های مکانی
 • اهداف یادگیری
 • تصویر داده‌های مکانی
 • ضبط داده‌های برداری
 • ورودی صفحه کلید
 • رقومی کردن
 • نقشه برداری میدانی
 • فتوگرامتری و اسکن لیزری
 • ضبط داده‌های رستر
 • انتقال داده‌های مکانی
 • تبدیل KML به فایل geodatabase
 • تبدیل GPX به کلاس ویژگی
 • تبدیل WFS به کلاس ویژگی
 • تغییر داده‌های مکانی
 • تبدیل بین برداری و رستری
 • تبدیل هندسی
 • ورق لاستیکی
 • تحول شباهت
 • تبدیل افین
 • تبدیل فرافکنی
 • خطاهای باقیمانده و ریشه میانگین مربعات خطا در تبدیل هندسی
 • تطبیق لبه
 • ساده سازی خط
 • ویرایش داده‌های مکانی
 • ویرایش ویژگی‌های فردی
 • در کادر گفتگوی Snapping Options:
 • تغییر شکل ویژگی با ویرایش رئوس
 • تقسیم ویژگی
 • گسترش خطوط
 • حذف ویژگی ها
 • ویرایش ویژگی‌ها با هندسه مشترک
 • انتخاب عناصر توپولوژی برای ویرایش
 • جابجایی عنصر توپولوژی
 • اصلاح یک لبه توپولوژیکی
 • تغییر شکل یک لبه توپولوژیکی
 • تراز کردن یک لبه برای مطابقت با لبه دیگر
 • بازسازی توپولوژی
 • ویرایش با قوانین توپولوژی
 • ساخت و تایید توپولوژی
 • اصلاح توپولوژی
 • رفع خطاهای توپولوژیکی
 • ویرایش داده‌های جدول مشخصات
 • ویرایش ویژگی ها
 • ویرایش مقادیر ویژگی
 • کیفیت داده‌های مکانی
 • اندازه گیری کیفیت داده‌های مکانی
 • دقت
 • دقت
 • ثبات
 • کامل بودن
 • منابع اصلی خطا در داده‌های مکانی
 • خطا در داده‌های منبع
 • خطا در رمزگذاری و تبدیل داده ها
 • استانداردهای فراداده
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات :
 • REFERENCES
فصل چهار: تجزیه و تحلیل مکانی
 • اهداف یادگیری
 • محدوده تجزیه و تحلیل و مدل سازی مکانی
 • جستجوی مکانی و طبقه بندی مجدد
 • جستجوی مکانی
 • جستجو بر اساس ویژگی
 • جستجو براساس مکان
 • طبقه بندی مجدد
 • اندازه گیری هندسی و فاصله
 • اندازه گیری هندسی
 • طول
 • محیط و مساحت
 • شکل
 • بافر کردن
 • سطح فاصله
 • مسیر کم هزینه
 • فاصله شبکه
 • تجزیه و تحلیل کلی و جبر نقشه
 • همپوشانی بردار
 • همپوشانی رستر
 • همگرائی مکانی
 • IDW
 • مجاورت طبیعی
 • سطح روند
 • اسپلاین
 • اسپلین منظم
 • اسپلاین با تنش
 • کریجینگ
 • کریجینگ معمولی
 • کریجینگ جهانی
 • ارزیابی دقیق و منابع خطا
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • REFERENCES
فصل پنجم: اکتشاف داده‌های مکانی با آمار
 • اهداف یادگیری
 • تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی اکتشافی
 • نمونه برداری مکانی
 • روشهای نمونه گیری مکانی
 • اندازه نمونه
 • اقدامات توزیع مکانی
 • اقدامات گرایش مرکزی
 • اقدامات پراکندگی
 • تجزیه و تحلیل الگوهای فضایی
 • آزمایش اهمیت الگوهای فضایی
 • نمرات
 • تجزیه و تحلیل نزدیکترین همسایه
 • Global Moran's I
 • تشخیص خوشه‌های مکانی
 • Local Moran's I
 • Getis-Ord (تجزیه و تحلیل نقطه داغ)
 • مدل سازی روابط مکانی
 • رگرسیون ساده
 • آزمون اهمیت رگرسیون ساده
 • رگرسیون چندگانه
 • رگرسیون وزن جغرافیایی
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • REFERENCES
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده‌های سنجش از دور
 • اهداف یادگیری
 • طبیعت سنجش از دور اطلاعات
 • ویژگی‌های تابش الکترومغناطیسی
 • برهم کنش تابش الکترومغناطیسی با ماده
 • انواع داده‌های سنجش از دور
 • عکس‌های هوایی
 • تصاویر چند طیفی و فراطیفی
 • تصاویر IR حرارتی
 • داده‌های رادار و LiDAR
 • پیش پردازش تصویر
 • کالیبراسیون هندسی
 • کالیبراسیون رادیومتری
 • تبدیل DN به درخشندگی
 • اصلاح ارتفاع خورشید
 • تبدیل تابش به بازتابندگی
 • افزایش کیفیت عکس
 • ترکیب باند
 • تیز کردن پان
 • کشش کنتراست
 • فیلتر فضایی
 • کادر 6-7 کشش کنتراست در ArcGIS
 • کاربردی
 • انتقال تصویر
 • نسبت باند
 • تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
 • طبقه بندی تصویر
 • طبقه بندی تحت نظارت
 • طبقه بندی کننده موازی موازی
 • طبقه بندی حداکثر احتمال
 • طبقه بندی بدون نظارت
 • ارزیابی دقیق
 • خلاصه
 • بازبینی سوالات
 • منابع

دیدگاهها

 1. Oehylz

  buy clobetasol for sale generic cordarone 100mg order amiodarone 200mg for sale

 2. Rowllq

  buy asacol online cheap irbesartan online oral irbesartan

 3. Zyapdu

  benicar buy online cheap divalproex 500mg brand depakote 250mg

 4. Awremh

  cost doxycycline purchase albuterol sale cleocin over the counter

 5. Djerao

  need help writing a paper purchase leflunomide pill azulfidine 500mg without prescription

 6. Aceecg

  best real money casino academic writing terms essays for sale online

 7. Cdurdp

  brand biaxin 500mg cost catapres antivert uk

 8. Tdmtzn

  naprosyn for sale online buy omnicef 300 mg without prescription order lansoprazole

 9. Akznwo

  oral arimidex 1 mg brand anastrozole 1mg buy anastrozole pills

 10. zmozeroteriloren

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 11. zmozero teriloren

  Very excellent visual appeal on this website , I’d value it 10 10.

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 12. zmozero teriloren

  Really clean internet site, thankyou for this post.

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 13. marizon ilogert

  I just like the helpful info you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again right here regularly. I am moderately sure I will learn lots of new stuff right right here! Best of luck for the next!

  http:/www.marizonilogert.com

 14. marizonilogert

  But a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design.

  http:/www.marizonilogert.com

 15. marizon ilogert

  I like this website because so much utile material on here : D.

  http:/www.marizonilogert.com

 16. marizonilogert

  I like this weblog so much, saved to my bookmarks. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

  http:/www.marizonilogert.com

 17. https://g.co/kgs/d9rpwB

  so much superb information on here, : D.

  https://g.co/kgs/d9rpwB

 18. belföldi megbízások

  Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

  https://europa-road.eu/hu/belfoldi-fuvarozas-szallitmanyozas-kozuton.php

 19. zorivare worilon

  I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید